Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica noul model al Contractului Individual de Munca. Cum arata formularul

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 28 Nov. 2022
Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica noul model al Contractului Individual de Munca. Cum arata formularul
Tags: cim, noul model de cim, formular cim

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a pus in dezbatere publica Proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca.

Avand in vedere: 

- art. IV din Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 275/2022 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii; 

- Hotararea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;
- prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, cu modificarile ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul de aprobare nr. ............../............./................ al Inspectiei Muncii,
in temeiul 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale,
ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul:

 

ORDIN

Art. 1 Se aproba modelul – cadru al contractului individual de munca, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2 (1) Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul – cadru.
(2) Prin negociere intre parti, contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.

Art. 3 Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului – cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 4 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 


Noul model al CIM


Model - cadru 


CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat la data de ......................................... si inregistrat in registrul general de evidenta a salariatilor sub nr. .......... din data de ....................... 

A. Partile contractului 

Angajator - persoana juridica/fizica .........................., cu sediul/domiciliul in ......................., inregistrata la Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentata legal prin domnul/doamna ........................, in calitate de ...................., 

si
salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliata in localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judetul ..........., e-mail:............................, posesor/posesoare al/a cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ................., autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria ........ nr. .......... din data ..............., 

am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit: 

B. Obiectul contractului: ............................................ 

C. Durata contractului: 

a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmand sa inceapa activitatea la data de ....................;
b) determinata, de ........... zile/saptamani/luni, pe perioada cuprinsa intre data de .................... si data de ........................../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post. 

D. Perioada de proba: 

a) durata .............................. zile calendaristice;
b) conditiile perioadei de proba (daca exista) ............................ . 

E. Locul de munca 

1.Activitatea se desfasoara la ........................... (domiciliu/sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.), din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului ........................ 

2.in lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: .......................................(pe teren / la sediul clientilor / arie geografica .................., grup de unitati, etc.). in acest caz salariatul va beneficia de: ....................................... .
a) prestatii suplimentare ................. (in bani sau in natura);
b) asigurarea /decontarea transportului de catre angajator .......................(dupa caz) . 

ANEXA 

F. Felul muncii 

Functia/ocupatia ........................................, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania. 

G. Durata timpului de munca si repartizarea acestuia 

1. O norma intreaga, durata normala a timpului de munca fiind de .......... ore/zi, ............ ore/saptamana. 

a) Repartizarea programului de munca se face: in zilele ...................., intre orele ......................... sau .................................... (inegal/schimburi/ture/ flexibil /individualizat, etc.), dupa cum urmeaza: .................................... . 

b) Programul normal de munca se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil. 

2. O fractiune de norma de ...... ore/zi, ore/saptamana ....... ore/luna;
a) Repartizarea programului normal de munca se face: in zilele ...................., intre orele .........................., sau ....................................(inegal/schimburi/ture/flexibil/ individualizat, etc.), dupa cum urmeaza: .....................................

b) Programul de munca se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.

c) Nu se vor efectua ore suplimentare fara acordul salariatului, cu exceptia cazurilor de  forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora. 

3. Modalitatea de organizare a muncii in schimburi, dupa cum urmeaza .............................. 

H. Concediul 

Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucratoare, in raport cu perioada lucrata.

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ................zile. 

I. Salariul: 

1. Salariul de baza lunar brut: .... lei 

2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ...;
b) indemnizatii ...;
c) prestatii suplimentare in bani .......;
d) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ...........; e) alte adaosuri ... . 

3. Orele suplimentare prestate de salariatii cu norma intreaga in afara programului normal de lucru se compenseaza cu ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru vor fi platite cu un spor la salariu in cuantum de........ . 

4. Munca in zilele stabilite prin acte normative/contracte colective de munca aplicabile ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu timp liber platit sau cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii. 

5. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ....... . 

6. Metoda de plata ................................................ . 

J. Alte clauze: 

a) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .............. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca aplicabil, dupa caz; b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003- Codul muncii, sau contractului colectiv de munca aplicabil;

c) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
d) alte clauze ............................. 

K. Atributiile postului 

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
Riscurile specifice postului prevazute in evaluarile de risc ale locului de munca si in fisa de identificare a factorilor de risc profesional sunt ............................. 

L. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului: ................................. 

M. Utilizarea semnaturii electronice, semnaturii electronice avansate si semnaturii electronice calificate se realizeaza dupa cum urmeaza: ..........................., in conformitate cu prevederile actelor normative/Regulamentul Intern/contractul colectiv de munca aplicabil. 

N. Formarea profesionala 

Formarea profesionala se realizeaza in urmatoarele conditii: ....................... in conformitate cu prevederile actelor normative/Regulamentul Intern/contractul colectiv de munca aplicabil. 

O. Conditiile de munca 

Activitatea se desfasoara in conditii normale/vatamatoare/deosebite/speciale de munca/ deosebit de periculoase, in conformitate cu prevederile legale. 

P. Drepturile si obligatiile partilor privind securitatea si sanatatea in munca: 

a) echipament individual de protectie ...; b) echipament individual de lucru ...;
c) materiale igienico-sanitare ...;
d) alimentatie de protectie ...; 

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .......... . 

R. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala;
g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile, dupa caz. 

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; 

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta confidentialitatea informatiilor si documentelor utilizate in 

indeplinirea atributiilor de serviciu;
g) obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare. 

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

1. a)  sa stabileasca atributiile de serviciu si norma de munca pentru fiecare salariat;
2. b)  sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
3. c)  sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
4. d)  sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; 

5. e)sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora;

6. f) sa suporte asigurarea medicala privata, contributiile suplimentare la pensia facultativa sau la pensia ocupationala a salariatului, in conditiile legii, dupa caz;

7. g)sa acorde, orice alte drepturi, stabilite ca urmare a activitatii profesionale a salariatului. 

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: 

a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
b) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; 

c) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
d) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca; 

e) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
f) sa informeze salariatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat, in conditiile legii; 

g) sa elibereze, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate sau un extras din registrul general de evidenta a salariatilor, datat si certificat pentru conformitate; 

h) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului. 

S. Dispozitii finale 

1. Nivelul la care contractul colectiv de munca aplicabil a fost incheiat (ex: unitati/grup de unitati/sector de activitate) ...................................... 

2. Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil, prevazut la litera S pct.1. 

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil. 

T. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca pot fi solutionate atat pe cale amiabila, cat si de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii. 

Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar salariatul a primit un exemplar al contractului. 

Angajator, 

..................... Data .................. Reprezentant legal, ...................... 

Salariat, 

Semnatura .............. 

 
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica noul model al Contractului Individual de Munca. Cum arata formularul":
Rating:

Nota: 3.17 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016