Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Tot ce trebuie sa stiti in 2023 despre formularul 230!

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 13 Ian. 2023
Tot ce trebuie sa stiti in 2019 despre formularul 230!
Tags: formularul 230, redirectionarea impozitului, ghid anaf actualizat, impozitul anual

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a adus de anul trecut precizari referitoare la procedura depunerii formularului 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii (Ordinul 80/2022).

UPDATE ianuarie 2023: 

In Monitorul Oficial Partea I nr. 96 din 31 ianuarie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 80/2022 privind modificarea si completarea Ordinului 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Formular 230 ANAF 2023


 
 

Formularul 230 ce este

Formularul 230 este cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii.

I. Depunere formular 230 in 2023

 
1.1.1. Formularul 230 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza urmatoarele venituri din Romania:
 
- venituri din salarii si asimilate salariilor; venituri din pensii;
 
- venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
 
- venituri din activitati independente realizate în baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
 
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina în sistem real;
 
- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. Contribuabilii completeaza formularul în urmatoarele situatii:
 
a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora;
 
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii sau unitatilor de cult.
 
1.2. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 59/2020, si in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.
 

1.3. Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit pentru indemnizatiile prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.

2. Formularul 230 pana cand se depune in 2023

 
- pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.
 
3. Organul fiscal central competent
 
Formularul se completeaza în doua exemplare:
 
- originalul se depune, dupa caz, la:
 
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
 
b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fara domiciliu fiscal in Romania.
 
- copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

 

4. Modul de completare si depunere formular 230

 
4.1. Formularul 230 se completeaza de catre contribuabili sau de catre imputernicitii acestora, potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna- credinta informatiile prevazute de formular.
 
4.2. Persoanele fizice care opteaza pentru directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private completeaza in mod corespunzator formularul "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat".
 
In aceasta situatie se completeaza corespunzator casutele prevazute in formularul 230 cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.
 
4.3. Cererea se depune impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.
 
4.4. Formularul "Anexa nr. . . . . . . . . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" se depune numai cu formularul 230.
 
4.5. Formularul se pune gratuit la dispozitia contribuabilului, la solicitarea acestuia.
 
4.6. Formularul poate fi depus si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

4.7. Contribuabilii pot opta pentru depunerea formularului 230 la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult beneficiara a sumei.

 

4.8. Entitatea nonprofit/Unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent formularul «Situatie centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230» prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili.

 

In aceasta situatie originalul cererilor 230, in format hartie, se pastreaza de catre entitatile nonprofit/unitatile de cult si sunt puse la dispozitia organului fiscal la solicitarea acestuia.

 
 

II. Completarea formularului 230

 
5. In rubrica "Anul" se inscrie anul pentru care se completeaza formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2020).
 
6. Sectiunea I "Date de identificare a contribuabilului"
 
6.1. In caseta "Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala" se inscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 
6.2. In rubricile "Nume" si "Prenume" se inscriu numele si prenumele contribuabilului.
6.3. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.
 
7. Sectiunea II "Destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii"
 
7.1. Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.
 
7.1.1. Contract nr. /data - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
 
7.1.2. Suma platita (lei) - se inscrie suma platita de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privata.
 
7.1.3. Documente de plata nr. /data - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
 
7.1.4. Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.
 
7.2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.
 
7.2.1. Casuta "Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani" - se bifeaza in cazul in care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani. Solicitarea poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.
 
7.2.2. Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult - se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
 
7.2.3. Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
 
7.2.4. Cont bancar (IBAN) - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
 
7.2.5. Procentul din impozit - se completeaza cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul opteaza sa îl vireze catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depasi plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.
 
7.2.6. Suma - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, determinata prin aplicarea procentului înscris la randul 7.2.5. asupra impozitului pe venit datorat. În situatia în care contribuabilul nu poate determina suma, rubrica nu se completeaza.
 
7.2.7. Daca suma rezultata prin aplicarea procentului din impozit inscris in cerere pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat, atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privata.
 
8. Sectiunea III "Date de identificare a imputernicitului"
 
8.1. Se completeaza numai in cazul in care directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private se realizeaza prin imputernicit, desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
8.2. In caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al imputernicitului, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 
8.3. In rubrica "Nume, prenume/Denumire" se inscriu, dupa caz, numele si prenumele imputernicitului sau denumirea acestuia.
 
8.4. Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului.
 

UPDATE ianuarie 2022:

Declaratia 230 a fost actualizata prin Ordinul 15/2021, in data de 13 ianuarie 2022.
 
Extras din Ordinul 15/2021:
 
Avand in vedere dispozitiile art. 5 alin. (4), art. 1231 si 130 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 100 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si avizul conform al Ministerului Finantelor comunicat prin Adresa nr. 897.928 din data de 31.12.2020,
 
in temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1. -
Se aproba Procedura privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, prevazuta în anexa nr. 1.
 
Art. 2. -
(1) Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 230 "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat" si "Anexa nr. . . . la Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat", prevazute in anexa nr. 2.
 
(2) Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
 
a) "Notificare privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut în anexa nr. 3;
 
b) "Referat de stabilire a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut în anexa nr. 4;
 
c) 258 "Decizie privind recuperarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, virata in mod necuvenit entitatilor nonprofit/unitatilor de cult", prevazut în anexa nr. 5;
 
d) 255 "Decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private", prevazut în anexa nr. 6.
 
Art. 3. -
Prevederile prezentului ordin se aplica pentru directionarea de catre contribuabili a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pe veniturile realizate începand cu anul 2020.
 
Art. 4. -
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor de la art. 2 sunt prevazute în anexa nr. 7.
 
Art. 5. -
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 6. -
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si unitatile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. 7. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.UPDATE iunie 2020
 
In Monitorul Oficial, Partea I nr.181 din 5 martie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 614/2020 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare.
 
230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii/ Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 614/ 03.03.2020 publicat in data de 05.03.2020 
 
 
 

1. CINE POATE DEPUNE FORMULARUL 230? 


Formularul se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza urmatoarele venituri din Romania : 

- venituri din salarii si asimilate salariilor;
- venituri din pensii;
- venituri din activitati independente/ activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit; 
- venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa; 
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real; 
- venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit. 

Contribuabilii completeza formularul in urmatoarele situatii: 

a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, si solicita restituirea acestora; 

b) dispun directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult. 
 

2. REGULI GENERALE PRIVIND FORMULARUL 230 


2.1. Obtinerea formularului Formularul poate fi obtinut gratuit, accesand website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, astfel: 

a) sectiunea „Asistenta contribuabili – persoane fizice”, subsectiunea „Despre impozite si taxe”, rubrica „ Fo rmulare fiscale si ghid de completare” 

b) formularul PDF inteligent - sectiunea „Servicii on line”, subsectiunea „Declaratii electronice”, rubrica „Descarcare declaratii”;

c) in situatia in care se doreste depunerea formularului 230 prin serviciul Spatiul Privat Virtual, dupa autentificare, veti accesa sectiunea Depunere declaratii, subsectiunea D230; 

d) formularul poate fi obtinut gratuit si de la sediile organelor fiscale. 
Categorii de contribuabili care completeaza formularul 230

Sectiunea II din formular se completeaza de contribuabilii care, in anul 2019, au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor, din pensii si/sau din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva pentru care impozitul se retine la sursa si care dispun directionarea unei sume din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, dupa cum urmeaza: 

a) pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 inclusiv: 
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult; sau
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul aferent perioadei, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau 
- dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul aferent perioadei, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii. 
b) pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2019, dispun directionarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul aferent perioadei pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private. 

Sectiunea III se completeaza de catre contribuabilii care, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit, drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real si/sau din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit si care dispun directionarea unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private. 

Contribuabilii care isi exercita optiunea de virare a unei sume din impozitul anual pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private pot solicita directionarea acestei sume pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult precum si pentru acordarea de burse private. 

In aceasta situatie se completeaza in mod corespunzator formularul “Anexa nr.... la Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii/Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat".

In situatia in care, formularul se depune de catre un imputernicit desemnat de contribuabil2, se completeaza si sectiunea nr. IV. „Date de identificare a imputernicitului”.

In cazul in care formularul se depune sau transmite in format hartie, acesta se completeaza in doua exemplare. Un exemplar original se va pastra de catre organul fiscal, celalalt exemplar se va pastra de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia. 

2.3. Depunerea formularului Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii/Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat impreuna cu anexele completate, se poate depune, astfel: 

A) Prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesand serviciul „Spatiul Privat Virtual”3: Serviciul „Spatiul Privat Virtual” este un serviciu gratuit care poate fi accesat de persoanele fizice prin autentificarea cu: 

a) credentiale de tip „nume utilizator” si „parola” insotite de coduri de autentificare de unica folosinta „OTP”; 

b) certificat digital calificat. Pentru a se inregistra ca utilizatori, contribuabilii vor accesa link-ul: Inregistrare persoane fizice (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic). 
In situatia in care contribuabilii sunt deja inregistrati, acestia vor accesa link-ul: https://pfinternet.anaf.ro. 

B) Prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat; 

C) In format hartie, la registratura organului fiscal competent, in mod individual sau pe baza de borderou; 

D) Prin posta, in mod individual sau pe baza de borderou, cu confirmare de primire; 

E) Prin mijoace electronice de transmitere la distanta, pe baza de borderou, cu formularele 230 in format hartie scanate. In situatia in care formularul se va transmite prin intermediul serviciului „Spatiul Privat Virtual” sau prin portalul www.e-guvernare.ro, documentele justificative se vor anexa in format „ZIP”.

Nu se poate depune formularul “Anexa nr.... la Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii/Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat", ulterior depunerii unui formular 230.

NOTA: Formularul poate fi depus pe baza de borderou si prin intermediul unei alte persoane, respectiv entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei.


3. TERMENUL DE DEPUNERE


Pentru anul fiscal 2019, formularul 230 se depune pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.
 

UPDATE, ianuarie 2019

Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de catre organul fiscal central a sumei reprezentand 2% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii, precum si a modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 40 din 15.01.2019.

CINE POATE DEPUNE FORMULARUL 230?

Formularul 230 - , se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, in urmatoarele situatii, dupa caz:

a) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult; sau
b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
c) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.
 
Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Romania, conform legii.

Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Articolul initial

Conform unui comunicat publicat pe site-ul oficial MFP, "pentru aplicarea unitara la nivel national a prevederilor legale prin circulara transmisa structurilor teritoriale ale ANAF se clarifica posibilitatea depunerii formularului 230 si de catre entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara a sumei redirectionate. Masura este tranzitorie, pana la generalizarea depunerii tuturor formularelor prin mijloace electronice de transmitere la distanta prin intermediul SPV care reprezinta un alt obiectiv strategic al Ministerului Finantelor Publice."

In acest mod, se ia in calcul centralizarea de catre entitatea nonprofit sau unitatea de cult beneficiara a formularelor 230, semnate de contribuabili si depunerea acestora la ANAF in baza unui borderou in conditiile asumarii de catre reprezentantul ONG sau unitatii de cult a raspunderii sub sanctiunea privind falsul in declaratii si uzul de fals.

Declaratiile urmeaza sa fie verificate pentru a putea fi descoperite falsurile, iar mecanismul de verificare presupune ca ANAF sa notifice contribuabilii cu privire la optiunea "exercitata prin formularul 230 primit, astfel incat acestia sa cunoasca faptul ca se da curs cererii de directionare a cotei de 2%", se precizeaza in acelasi comunicat.

Persoana fizica poate anunta administratia fiscala, in 30 de zile, daca sunt inadvertente referitoare la optiunea exercitata.

CARE ESTE TERMENUL DE DEPUNERE?

- anual, pana la data de 25 martie.

Formularul se completeaza in doua exemplare:

- Originalul se depune la:

- organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania.

- organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

- Copia se pastreaza de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Formularul se depune in format hartie, la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Declaratia se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Tot ce trebuie sa stiti in 2023 despre formularul 230!":
Rating:

Nota: 3.98 din 5 din 189 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016