Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

GHID de plata pentru intreprinderile care beneficiaza de scheme de ajutor de stat, elaborat in baza Hotararii 807/2014

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 04 Oct. 2021 Exclusiv
Tags: hotararea 807/2014, ajutor de stat, scheme de ajutor de stat

Ghidul de plata elaborat in baza Hotararii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie - Revizia 6 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 934 din 30 septembrie 2021.

Conform documentului, a fost aprobat Ghidul de plata elaborat in baza Hotararii Guvernului nr. 807/2014.

Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finantelor pune la dispozitia solicitantilor, la adresa http://www.mfinante.gov.ro/, sectiunea Investitorul informat - Ajutor de stat, o platforma dedicata prin intermediul careia pot fi adresate intrebari, sesizari si solicitari de clarificari, acestea urmand a fi solutionate cu celeritate, in cazul in care nu sunt deja tratate in cadrul acestui material si pe site-ul Ministerului Finantelor.

Intreprinderile pot solicita in scris intalniri tehnice in vederea clarificarii aspectelor legate de cererea de plata a ajutorului de stat, conform precizarilor de pe site-ul Ministerului Finantelor, http://www.mfinante.gov.ro/Investitorul informat.


1. Ce etape se parcurg dupa obtinerea acordului pentru finantare?


In vederea platii ajutorului de stat intreprinderea beneficiara de ajutor de stat trebuie sa parcurga urmatoarele etape:

a) sa demareze investitia in termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finantare, cu respectarea calendarului asumat in documentatia anexata cererii de acord pentru finantare;
b) sa efectueze cheltuielile eligibile aferente investitiei initiale, conform acordului pentru finantare, avand in vedere calendarul realizarii investitiei;

ATENTIE!

Plata ajutorului de stat se realizeaza in conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform acordului
pentru finantare.
Sumele ramase neutilizate in cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera in cadrul unei alte categorii de cost.
c) sa transmita la Ministerul Finantelor cererea de plata a ajutorului de stat si formularul de decont, insotite de documente justificative mentionate in prezentul ghid de plata, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.

ATENTIE!
Nu se iau in considerare cereri depuse la o alta adresa decat adresa Ministerului Finantelor.


2. Care este termenul maxim de transmitere a cererii de plata?


Ajutorul de stat se poate plati pana in anul 2028 intreprinderilor care au primit acord pentru finantare, dupa efectuarea partiala sau totala a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finantare, in limita creditelor bugetare anuale aprobate.

ATENTIE!

Cererile depuse dupa termenul legal se restituie intreprinderilor.

In cazul in care la Ministerul Finantelor exista in analiza, concomitent, o cerere de plata a ajutorului de stat si o solicitare privind modificarea calendarului de realizare a investitiei, potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de plata va fi returnata pana la solutionarea modificarii de calendar.
In cazul in care la Ministerul Finantelor exista in analiza o cerere de plata a ajutorului de stat, o noua cerere de plata va fi depusa doar dupa solutionarea acesteia.

Capitolul II Plata ajutorului de stat
 

1. Ce etape se parcurg in vederea efectuarii platii ajutorului de stat?


ATENTIE!

Ministerul Finantelor solutioneaza cererea de plata a ajutorului de stat:

a) dupa analizarea, la sediul ministerului, a conformitatii documentelor justificative anexate cererii de plata si a eligibilitatii activelor pentru care se solicita plata ajutorului de stat; si
b) dupa verificarea la fata locului a existentei activelor si a conformitatii declaratiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de intreprindere^1.
^1 Conform art. II din Hotararea Guvernului nr. 760/2021 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b),alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 807/2014, verificarea la fata locului a existentei activelor si a conformitatii declaratiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de intreprindere nu se efectueaza incepand cu data de 15 iulie 2021 si pana la 31 decembrie 2021 inclusiv.

1.1. Inregistrarea cererii de plata a ajutorului de stat

In vederea efectuarii platii ajutorului de stat, intreprinderea beneficiara transmite la Ministerul Finantelor o cerere de plata a ajutorului de stat, insotita de documentele justificative.

Transmiterea cererii de plata a ajutorului de stat, insotita de documentele justificative, se poate face:
– letric, prin posta sau servicii de curierat;
– electronic, prin depunere on line^2.

^2 Depunerea on-line si instructiunile necesare se realizeaza conform informatiilor publicate pe pagina de internet a Ministerului Finantelor, la sectiunea Investitorul informat.
Cererea de plata a ajutorului de stat si documentele justificative anexate acesteia formeaza dosarul cererii de plata a ajutorului de stat.

ATENTIE!
Toate documentele emise de intreprinderea solicitanta, aferente dosarului cererii de plata a ajutorului de stat, trebuie sa fie datate si semnate de emitent.
Conformitatea documentelor prezentate in copie este asumata de reprezentantul legal al intreprinderii prin declaratia pe propria raspundere din cadrul cererii de plata.

ATENTIE!

Intreprinderea beneficiara trebuie sa pastreze timp de 10 ani de la data platii ultimei transe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat.

1.2. Ordinea indosarierii documentelor din dosarul cererii de plata a ajutorului de stat
Documentele cererii de plata a ajutorului de stat se indosariata in ordinea urmatoare:

Nr. dosar/
biblioraft
Documentele justificative continute in dosar
1
- Cererea de plata a ajutorului de stat
- Formularul de decont
- Documentele generale mentionate la pct. 1.3 lit. A
2
- Nota privind procedura interna de achizitie si selectie furnizori
- Situatia privind selectia furnizorilor de active corporale/necorporale, prevazuta in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ghid
- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal care certifica faptul ca achizitionarea activelor respecta principiile achizitiei in conditii de piata, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si eficienta utilizarii fondurilor, intocmita pentru fiecare cerere de plata depusa la Ministerul Finantelor
- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca achizitia activelor din cadrul grupului/tertilor agreati respecta principiile achizitiei in conditii de piata. Declaratia este transmisa in cazul in care achizitia se realizeaza din cadrul grupului/tertului agreat si prezinta cadrul legal (procedura interna de achizitie/alte documente aferente achizitiei, precum si motivele care au stat la baza acestui tip de achizitie (de exemplu: brevet, licente de fabricatie tip secret comercial, incompatibilitati de natura tehnica etc.)
- Contracte/comenzi aferente chiriilor, activelor corporale si necorporale
in cazul in care documentele justificative sunt indosariate in mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 2.1, 2.2, 2.3 etc., in ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate in formularul de decont.
3
- Pentru fiecare activ corporal/necorporal sau cheltuiala cu chiria se ataseaza:
- facturi de la furnizorii declarati castigatori in cadrul procedurii de achizitie in conditii de piata;
- extrase de cont;
- note contabile;
- situatii de lucrari, dupa caz;
- fotografii ale constructiilor, instalatiilor tehnice, masinilor si echipamentelor, dupa caz.
- in cazul in care documentele justificative sunt indosariate in mai multe bibliorafturi, acestea se vor numerota 3.1, 3.2, 3.3 etc., in ordinea cheltuielilor eligibile aferente activelor corporale/necorporale, chiriilor prezentate in formularul de decont.
4
- Declaratie pe propria raspundere privind activele pentru care se solicita plata ajutorului de stat prevazuta in anexa nr. 5 care face parte integranta din prezentul ghid, intocmita pentru fiecare cerere de plata depusa la Ministerul Finantelor
- Nota privind indeplinirea mentiunilor speciale prevazute in acordul pentru finantare. Se prezinta doar in cazul in care mentiunile speciale conditioneaza plata ajutorului de stat.
- Declaratie pe propria raspundere privind gradul de realizare a planului de investitii (anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul ghid)
Se prezinta doar la ultima cerere de plata.
5
Registrul mijloacelor fixe si/sau al imobilizarilor in curs - extras al activelor eligibile
6
Alte documente relevante
Conform art. III din Hotararea Guvernului nr. 760/2021, prevederile art. II din aceasta hotarare se aplica si pentru cererile de plata aflate in curs de solutionare la data de 15 iulie 2021.

ATENTIE!
Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa contina mentiunea „Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea aplicarii art. 326 - Falsul in declaratii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezentul document sunt exacte si complete“.

ATENTIE!
In cazul activelor inregistrate in contul „imobilizari corporale in curs de executie“ (la momentul depunerii cererii de plata) care ulterior trebuie inregistrate in categoria „mijloace fixe“, se constata ca incadrarea acestora nu s-a realizat corect, valoarea minima legala a mijloacelor fixe nu respecta pragul prevazut in legislatia in vigoare, raspunderea datelor/documentelor transmise eronat, apartine persoanelor care au intocmit documentele justificative. in aceste conditii, intreprinderea trebuie sa transmita note justificative.

1.3. Cerintele din punctul de vedere al conformitatii si al conditiilor in baza carora a fost emis acordul pentru finantare privind documentele cuprinse in dosarul cererii de plata a ajutorului de stat

Documentele necesare efectuarii platii sunt:
A. Documente generale emise sau validate de intreprindere sau de alte autoritati publice

A1. Conditii de conformitate
Nr. crt. Document Conditii de conformitate
1 Situatii financiare anuale aprobate, corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat
Situatiile financiare anuale trebuie sa contina:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii - Formularul 10;
- Contul de profit si pierdere - Formularul 20;
- Date informative - Formularul 30;
- Situatia activelor imobilizate - Formularul 40;
- dovada depunerii acestora la organele fiscale abilitate;
- raportul auditorului independent.
2 Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul judetului unde isi are sediul intreprinderea
- este prezentat in original sau eliberat sub semnatura electronica de serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului;
- este eliberat cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de data inregistrarii cererii de plata;
- contine cel putin urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate, inclusiv cel pentru care se acorda finantare si punctele de lucru ale intreprinderii
3 Copia CI/pasaport reprezentant legal/ imputernicit al reprezentantului legal Copia CI/pasaport valabile la data depunerii cererii de plata
4 Confirmarea scrisa de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala referitoare la starea contului - cod IBAN 5070 „Disponibil din subventii si transferuri“ Confirmarea scrisa de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea cu privire la deschiderea contului si certificarea faptului ca acest cont este activ
5 Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (anexa nr. 5 la prezentul ghid) Declaratia pe propria raspundere presupune asumarea de catre reprezentantul legal a informatiilor prevazute in anexa nr. 5 pentru activele aferente cererii de plata
6 Opis cu documentele transmise in vederea platii ajutorului de stat Mentioneaza denumirea fiecarui document si pagina la care este indosariat.
A2. Ce informatii trebuie sa contina opisul?
Numerotarea paginilor este obligatorie si se va face in ordine crescatoare, dupa constituirea intregului dosar de plata, pagina numarul 1 fiind prima fila a cererii de plata a ajutorului de stat. Se numeroteaza si documentele emise de alte autoritati ale statului, astfel incat toate documentele care constituie dosarul cererii de plata sa fie inregistrate si mentionate in opis.

ATENTIE!
Toate documentele se indosariaza, se numeroteaza pe fiecare pagina si se opiseaza in ordinea prevazuta in prezentul ghid.
B. Documente specifice cheltuielilor eligibile decontate cu ajutor de stat
B1. Cerere de plata a ajutorului de stat
– Informatiile se completeaza conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul ghid.

ATENTIE!

Pentru indeplinirea conditiilor de conformitate, cererea de plata a ajutorului de stat:
– are toate rubricile completate cu datele solicitate, respecta modelul formularului din anexa nr. 1 la prezentul ghid, este datata si semnata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea;
– contine informatii corelate cu informatiile din acordul pentru finantare, certificatul constatator, actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea.

ATENTIE!
Pentru formatul letric: modelul cererii de plata a ajutorului de stat se regaseste pe site-ul Ministerului Finantelor (www.mfinante.ro - Investitorul informat).
Pentru formatul on-line: modelul cererii de plata a ajutorului de stat se regaseste pe site-ul Ministerului Finantelor (www.mfinante.ro - Investitorul informat).

B2. Formularul de decont
– Se structureaza si se completeaza in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ghid.

ATENTIE!
Pentru indeplinirea conditiilor de conformitate, formularul de decont:
– are toate rubricile completate cu datele solicitate, respecta modelul formularului din anexa nr. 2 la prezentul ghid;
– este datat si semnat de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.
ATENTIE!
Pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate, formularul de decont contine informatii corelate cu: acordul pentru finantare aprobat, facturi, extrase de cont, documente contabile.
ATENTIE!
Pentru formatul letric: modelul formularului de decont se regaseste pe site-ul Ministerului Finantelor (www.mfinante.gov.ro - Investitorul informat).
Formularul de decont trebuie sa prezinte informatiile intr-un format lizibil, astfel se pot trimite pe suport letric tip: A3, A2, A1.
Pentru formatul on-line: modelul formularului de decont se regaseste pe site-ul Ministerului Finantelor (www.mfinante.gov.ro - Investitorul informat).
ATENTIE!
Formularul de decont din anexa nr. 2 la prezentul ghid si documentele justificative se prezinta atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic scanat tip *.pdf, in cazul in care intreprinderea transmite cererea de plata insotita de documentele justificative, in format letric.
Formularul de decont din anexa nr. 2 la prezentul ghid se transmite si in format tip .*excel pentru verificarea totalurilor valorii ajutorului solicitat la decontare de catre societate.

B3. Documentele prin care se demonstreaza respectarea procedurii interne de achizitie si selectie furnizori
Activele/Lucrarile de constructii achizitionate trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor proiectului de investitii, cu respectarea calendarului realizarii investitiei si a acordului pentru finantare.

DEFINITIE
Calendarul realizarii investitiei - perioada de realizare a planului de investitii de la data demararii investitiei pana la data de 31 decembrie a anului in care se finalizeaza investitia.

B.3.1. Nota privind procedura interna de achizitie si selectie furnizori
intreprinderea trebuie sa detina sau sa elaboreze, dupa caz, o procedura de atribuire aplicabila inclusiv/exclusiv activelor/lucrarilor de constructii aferente proiectului de investitii, inainte de atribuirea contractelor.
Procedura de atribuire a contractelor de achizitionare a activelor/lucrarilor de constructii aferente proiectului de investitii trebuie sa respecte principiile: nediscriminarii, tratamentului egal, recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii si eficientei utilizarii fondurilor, fapt care este asumat de reprezentantul legal in cadrul declaratiilor pe propria raspundere de la pct. B.3.3.

Nota privind procedura interna trebuie asumata de reprezentantul legal si trebuie sa contina descrierea etapelor procesului de achizitie, precum si documentele care sunt utilizate in cadrul procedurii de achizitie (de exemplu: cerere de oferte, oferte, documente finale de stabilire a castigatorului, comunicari catre participantii la procesul de selectie etc.).
In cadrul notei trebuie sa se precizeze numarul si data procedurii in baza careia a fost realizata selectia.

B.3.2. Situatia privind selectia furnizorilor de active
Situatia privind selectia furnizorilor de active se va prezenta conform modelului din anexa nr. 3 la prezentul ghid si va centraliza documentele privind selectia furnizorilor, asa cum sunt descrise in nota privind procedura interna. Documentul este semnat si datat, fiind asumat prin declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal.

ATENTIE!
Pentru toate documentele mentionate in Situatia privind selectia furnizorilor de active se verifica conformitatea la fata locului.
ATENTIE!
Pe perioada suspendarii verificarii la fata locului, aceste documente se transmit pe suport memory stick, in format .pdf, la Ministerul Finantelor.

Documentele transmise sunt asumate de reprezentantul legal prin declaratia pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate sunt corecte si complete si ca toate documentele in copie sunt conforme cu originalele.

B.3.3. Declaratii privind selectia furnizorilor de active
– Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal care certifica faptul ca achizitionarea activelor s-a efectuat cu respectarea principiilor achizitiei in conditii de piata, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si eficienta utilizarii fondurilor, intocmita pentru fiecare cerere de plata depusa la Ministerul Finantelor
– Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal ca achizitia activelor din cadrul grupului/tertilor agreati respecta principiile achizitiei in conditii de piata
Declaratia este transmisa doar in cazul in care achizitia se realizeaza din cadrul grupului/tertului agreat si prezinta cadrul legal (procedura interna de achizitie/alte documente aferente achizitiei, precum si motivele care au stat la baza acestui tip de achizitie (de exemplu: brevete, licente de fabricatie tip secret comercial, incompatibilitati de natura tehnica etc.).

ATENTIE!
Declaratiile pe propria raspundere a reprezentantului legal se intocmesc pentru fiecare cerere de plata depusa la Ministerul Finantelor.
B4. Documentele justificative privind achizitia si plata activelor corporale
Pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate:
B4.1. Activele corporale reprezinta:
a) constructii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii;
ATENTIE!
In cazul constructiilor se considera eligibile doar cheltuielile regasite in cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - subcapitolul 4.1 - Constructii si instalatii din Devizul pe obiect, asa cum este prezentat in anexa nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
NU sunt eligibile:
– achizitia, modernizarea si reabilitarea de constructii;
– costurile aferente chiriei care depasesc valoarea de 22 lei/mp/luna.
b) instalatii tehnice, masini si echipamente noi clasificate conform Hotararii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile ulterioare, cu valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare;

ATENTIE!
NU sunt eligibile:
– achizitia de mobilier si mobilier industrial, decoratiuni, mijloace de transport inmatriculabile, calculatoare electronice care NU fac parte din fluxul tehnologic, aparatura birotica, truse de scule, dulapuri/carucioare cu scule etc.;
– cheltuielile cu transportul, montajul instalatiilor tehnice, masinilor si echipamentelor etc.
B4.2. inchirierea constructiilor reprezinta cheltuielile cu chiria constructiilor aferente investitiei initiale inregistrate pe perioada realizarii planului de investitii.

ATENTIE!
Valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna; valoarea chiriei care depaseste valoarea maxima eligibila este neeligibila si este finantata de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat din surse proprii.
Sunt considerate eligibile cheltuielile cu chiria constructiilor aferente investitiei initiale, inregistrate pe perioada realizarii planului de investitii.
Contractul de inchiriere trebuie sa fie valabil cel putin pe perioada realizarii investitiei initiale si 5 ani dupa data finalizarii acesteia, cu posibilitatea prelungirii valabilitatii cu cel putin 2 ani, si trebuie sa intre in vigoare la o data ulterioara datei depunerii cererii de acord pentru finantare.
B4.3. Active necorporale reprezinta active amortizabile asociate investitiei initiale care nu au o concretizare fizica sau financiara, precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.
B4.4.1. Lucrari de constructie
Nr. 
crt.
Document
Documentele justificative trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
1
Contracte de executie lucrari constructii incheiate cu furnizorul desemnat in urma procesului de achizitie
- Contractele trebuie sa asigure posibilitatea identificarii constructiilor eligibile ce fac obiectul proiectului de investitii finantat cu ajutor de stat.
- in continutul acestora trebuie sa se regaseasca devizele pe fiecare constructie aferenta investitiei si valoarea defalcata pe cheltuieli eligibile si neeligibile^3.
^3 in cazul constructiilor se considera eligibile doar cheltuielile regasite in cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - subcap. 4.1 - Constructii si instalatii din anexa nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform devizului pe fiecare obiect de investitie.
- Se vor prezenta anexele relevante si eventualele acte aditionale la contracte, dupa caz.
2
Situatii de lucrari
- Situatiile de lucrari pentru fiecare constructie corespunzator devizului, cu defalcarea pe cheltuieli eligibile si neeligibile, care prezinta numar si data. in cuprinsul lor se mentioneaza numarul si data contractului de executie lucrari constructii.
- In cazul in care in cuprinsul situatiilor de lucrari sunt incluse cheltuielile eligibile si neeligibile, trebuie prezentata o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in care sunt mentionate cheltuielile eligibile si separat cheltuielile neeligibile. Valorile din situatiile de lucrari exprimate in valuta vor contine o rubrica cu echivalentul in lei, corelat cu suma din factura.
- Situatiile de lucrari sunt semnate de intreprinderea beneficiara, executantul lucrarilor si dirigintele de santier.
3
Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicita finantare cu ajutor de stat
- Facturile se prezinta in ordinea inregistrarii in formularul de decont.
- Facturile trebuie sa contina:
- numar, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului si semnatura furnizorului;
- numarul si data contractului in baza caruia s-a emis factura sau numarul si data situatiei de lucrari aferente, dupa caz.
- in cazul in care in cuprinsul facturilor sunt incluse cheltuieli eligibile si neeligibile, se intocmeste o nota explicativa, asumata de reprezentantul legal, in care sunt prezentate distinct cheltuielile eligibile si neeligibile, cu indicarea separata a TVA-ului aferent acestora.
4
Extrase de cont
- in extrasele de cont trebuie sa se identifice si sa se marcheze numarul, data si valoarea facturii eligibile. Documentele trebuie sa certifice efectuarea platilor de catre intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.
- in cazul in care suma achitata cuprinde mai multe facturi (eligibile si neeligibile sau doar sume eligibile) se va intocmi o nota justificativa privind achitarea facturilor pentru identificarea valorilor eligibile din factura/facturi, asumata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.
Nota va contine un tabel centralizator in care se vor mentiona distinct numarul si data fiecarei facturi, valoarea fiecarei facturi si totalul platii cu defalcarea platii eligibile, corelat cu valorile din extrasul de cont.
- in cazul in care in cuprinsul documentelor de plata apar erori materiale se va intocmi o declaratie pe propria raspundere a persoanei autorizate sa reprezinte intreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numarul si data facturii eligibile corecte.
5
Note contabile
- Se prezinta notele contabile de inregistrare a activelor, in contul de mijloace fixe/imobilizari corporale in curs de executie al constructiilor, in lei.
- In cuprinsul acestora se vor regasi valoarea si denumirea activului.
- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a intocmit si avizate de directorul financiar.
- Notele contabile pentru facturile emise in valuta vor contine si cursul de referinta, utilizat la inregistrarea acestora in contabilitate.
6
Fotografii ale constructiilor corespunzatoare situatiilor de lucrari
La ultima transa a ajutorului de stat solicitat pentru acest tip de cheltuiala se vor atasa fotografii relevante, in care sa se identifice constructia/constructiile si numarul/numerele de inventar aferent/aferente acestuia/acestora.
Documentele se prezinta in copie, cu exceptia notelor explicative si declaratiilor pe propria raspundere.
B4.4.2. Inchiriere constructii
Nr. 
crt.
Document
Documentele justificative trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
1
Contracte de inchiriere constructii
- In continutul acestora trebuie sa se regaseasca cel putin urmatoarele elemente: obiectul contractului/obiectele contractului (daca sunt mai multe), precum si o defalcare pe obiect/obiecte eligibil(e) (daca sunt si obiecte neeligibile inchiriate), suprafata inchiriata la obiectul eligibil, valoarea contractului/valoarea contractelor pentru fiecare obiect (dupa caz), cu defalcarea chiriilor eligibile, in cazul in care sunt si chirii neeligibile.
- Se vor prezenta, daca este cazul, toate anexele relevante si eventualele acte aditionale la contracte.
2
Facturi aferente chiriilor pentru care se solicita finantare cu ajutor de stat
- Facturile se prezinta in ordinea inregistrarii in formularul de decont.
- Facturile trebuie sa contina:
- numar, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului si semnatura furnizorului;
- numarul si data contractului in baza caruia s-a emis factura;
- curs valutar pentru facturile in valuta;
- valoarea chiriei, cu defalcarea valorii eligibile (daca sunt si chirii neeligibile facturate).
3
Extrase de cont
- in extrasele de cont trebuie sa se identifice si sa se marcheze numarul, data si valoarea din factura. Documentele trebuie sa certifice efectuarea platilor de catre intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.
- in cazul in care suma achitata cuprinde mai multe facturi (eligibile si neeligibile sau doar eligibile) se va intocmi o nota explicativa privind achitarea facturilor, asumata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.
Nota va contine un tabel centralizator in care se vor mentiona distinct numarul si data fiecarei facturi, valoarea fiecarei facturi si totalul platii acestora, corelat cu extrasul de cont.
- in cazul in care in cuprinsul documentelor de plata apar erori materiale se va intocmi o declaratie pe propria raspundere a persoanei autorizate sa reprezinte intreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numarul si data facturii eligibile corecte.
4
Note contabile
- Se prezinta notele contabile ale contului „Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile“ privind inregistrarea cheltuielilor cu chiria, in lei.
- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a intocmit si avizate de directorul financiar.
In cuprinsul acestora se vor regasi numarul si data facturii inregistrate si valoarea acesteia.
Documentele se prezinta in copie, cu exceptia notelor explicative si declaratiilor pe propria raspundere.
B4.4.3. Instalatii tehnice, masini si echipamente
Nr. 
crt. Document Documentele justificative trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

1 Contracte de achizitie si/sau comenzi catre furnizorii desemnati in urma procesului de achizitie
- In continutul acestora trebuie sa se regaseasca denumirea activelor si valoarea acestora (pentru fiecare activ).
- Se vor prezenta, daca este cazul, anexele relevante si eventualele acte aditionale la contracte/comenzi, din care sa rezulte denumirea si valoarea acestor active.
- In cazul in care in continutul contractelor/comenzilor sunt mentionate mai multe tipuri de masini, utilaje sau echipamente, se vor prezenta distinct denumirea si valoarea aferenta acestora (eligibile si neeligibile).
- In cazul in care in contracte sunt mai multe masini, utilaje sau echipamente eligibile si neeligibile, se vor prezenta note explicative din care sa rezulte activele eligibile.

2 Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicita finantare cu ajutor de stat
- Facturile se prezinta in ordinea inregistrarii in formularul de decont.
- Facturile trebuie sa contina:
- numar, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului si semnatura furnizorului;
- denumirea activului.
- in cazul in care in cuprinsul facturilor nu sunt prezentate distinct cheltuielile eligibile si neeligibile, se intocmeste o nota explicativa in care sunt prezentate aceste cheltuieli, cu indicarea separata a TVA-ului aferent acestora.

3 Extrase de cont
- In extrasele de cont trebuie sa se identifice si sa se marcheze numarul, data si valoarea facturii cu echipamente eligibile. Documentele trebuie sa certifice efectuarea platilor de catre intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.
- In cazul in care suma achitata cuprinde mai multe facturi (eligibile si neeligibile sau doar eligibile) se va intocmi o nota explicativa privind achitarea facturilor, asumata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.
Nota va contine un tabel centralizator in care se vor mentiona distinct numarul si data fiecarei facturi, valoarea fiecarei facturi si totalul platii acestora, corelat cu extrasul de cont.
- In cazul in care in cuprinsul documentelor de plata apar erori materiale se va intocmi o declaratie pe propria raspundere a persoanei autorizate sa reprezinte intreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numarul si data facturii eligibile corecte.

4 Note contabile
- Se prezinta notele contabile de inregistrare a activelor, in contul de mijloace fixe al activelor corporale/al imobilizarilor corporale in curs de executie, in lei.
- In cuprinsul acestora se vor regasi valoarea si denumirea activului.
- Notele contabile pentru activele achizitionate in valuta vor contine explicit cursul de referinta utilizat la inregistrarea activelor in contabilitate.
- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a intocmit si avizate de directorul financiar.
- In cuprinsul acestora, in cont se vor regasi numarul si data facturii inregistrate, cursul valutar utilizat, valoarea acesteia in valuta si in lei; toate aceste informatii vor fi marcate.

5 Fotografii ale echipamentelor prezentate in formularul de decont La ultima transa a ajutorului de stat solicitat pentru acest tip de cheltuiala se vor atasa fotografii in care sa fie vizibil numarul de inventar atribuit fiecarui activ.
Documentele se prezinta in copie, cu exceptia notelor explicative si declaratiilor pe propria raspundere.

B5. Documentele justificative privind activele necorporale
Nr.
crt. Document Documentele justificative trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
1 Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii privind achizitia activelor necorporale de la terti care nu au legatura cu cumparatorul Documentul specifica faptul ca activele necorporale sunt achizitionate de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul, respectiv intreprinderea beneficiara de ajutor de stat. Este datat si semnat de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea.

2 Contracte de achizitie si/sau comenzi catre furnizorii desemnati in urma procesului de achizitie
- in continutul acestora trebuie sa se regaseasca denumirea activelor si valoarea acestora.
- Se vor prezenta, daca este cazul, anexele relevante si eventualele acte aditionale la contracte/comenzi din care sa rezulte denumirea si valoarea.
- In cazul in care in continutul contractelor/comenzilor sunt mentionate mai multe tipuri de active necorporale, se vor prezenta distinct denumirea si valoarea aferenta acestora.
3 Facturi aferente cheltuielilor eligibile pentru care se solicita finantare cu ajutor de stat
- Facturile se prezinta in ordinea inregistrarii in formularul de decont.
- Facturile trebuie sa contina:
- numar, data, denumirea furnizorului, denumirea beneficiarului si semnatura furnizorului;
- denumirea activului necorporal.
- in cazul in care in cuprinsul facturilor sunt prezentate cheltuieli eligibile si neeligibile, acestea trebuie prezentate distinct, cu indicarea separata a TVA-ului aferent acestora.

4 Extrase de cont
- In extrasele de cont trebuie sa se identifice si sa se marcheze numarul, data si valoarea facturii eligibile. Documentele trebuie sa certifice efectuarea platilor de catre intreprinderea beneficiara de ajutor de stat.
- In cazul in care suma achitata cuprinde mai multe facturi (eligibile si neeligibile/sau doar eligibile) se va intocmi o nota explicativa privind achitarea facturilor, asumata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.
Nota va contine un tabel centralizator in care se vor mentiona distinct numarul si data fiecarei facturi, valoarea fiecarei facturi si totalul platii acestora, corelat cu extrasul de cont.
- In cazul in care in cuprinsul documentelor de plata apar erori materiale se va intocmi o declaratie pe propria raspundere a persoanei autorizate sa reprezinte intreprinderea, prin care aceasta va certifica valoarea, numarul si data facturii eligibile corecte.
5 Note contabile
- Se prezinta notele contabile de inregistrare a activelor, in contul de mijloace fixe al activelor necorporale/a imobilizarilor necorporale in curs de executie, in lei.
- In cuprinsul acestora se vor regasi valoarea si denumirea activului.
- Notele contabile pentru activele achizitionate in valuta vor contine explicit cursul de referinta utilizat la inregistrarea activelor in contabilitate.
- Notele contabile vor fi semnate de persoana care le-a intocmit si vor fi avizate de directorul financiar. in cuprinsul acestora se vor regasi numarul si data facturii inregistrate, cursul valutar utilizat, valoarea acesteia in valuta si in lei; toate aceste informatii vor fi marcate.
Documentele se prezinta in copie, cu exceptia notelor explicative si declaratiilor pe propria raspundere.

DEFINITIE
Terti care nu au legaturi cu cumparatorul - persoane fizice sau juridice care nu se regasesc in cel putin unul din urmatoarele cazuri:
a) persoane fizice care au calitate de sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumparatorului;
b) persoane fizice care au calitate de angajat al cumparatorului;
c) persoane fizice sau juridice care au calitate de vanzator si detin o influenta asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumparatorului;
d) persoane fizice sau juridice care au calitate de vanzator si asupra carora cumparatorul detine o influenta asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.

B6. Alte documentele justificative
Nr. crt. Document Documentele justificative trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:
1 Declaratie pe propria raspundere privind activele pentru care se solicita plata ajutorului de stat (anexa nr. 5 la prezentul ghid)
- Declaratia pe propria raspundere este datata si semnata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea.
- Se prezinta la fiecare cerere de plata, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentul ghid.

2 Nota privind indeplinirea mentiunilor speciale prevazute in acordul pentru finantare
- Nota prezinta gradul de indeplinire a obligatiilor prevazute in mentiunile speciale cuprinse in acordul pentru finantare.
- Se prezinta doar in cazul in care mentiunile speciale conditioneaza plata ajutorului de stat.
- Nota este semnata de persoana autorizata sa reprezinte legal intreprinderea, prezinta numar si data.

3 Declaratie pe propria raspundere privind gradul de realizare a planului de investitii (anexa nr. 4 la prezentul ghid)
- Declaratia contine gradul de realizare a planului de investitii (cheltuieli eligibile si neeligibile) la ultima cerere de plata si incadrarea in valoarea de minimum 4,5 milioane lei, in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
- In situatia in care investitia nu este finalizata la data ultimei cereri de plata, declaratia contine motivatia nefinalizarii, precum si data estimata pentru finalizarea investitiei, conform acordului pentru finantare.

4 Registrul mijloacelor fixe si/sau al imobilizarilor in curs, extras al activelor eligibile, in copie
Registrul mijloacelor fixe si/sau al imobilizarilor in curs - extras, doar pentru activele eligibile, va fi actualizat la fiecare cerere de plata depusa.

La fiecare cerere de plata se vor adauga activele cuprinse in cererea de plata curenta, dar si activele pentru care s-a platit ajutor de stat in cererea de plata anterioara/cererile de plata anterioare.
Astfel, la data ultimei cereri de plata, registrul mijloacelor fixe si/sau al imobilizarilor in curs - extras trebuie sa contina toate activele eligibile solicitate la plata in cadrul tuturor cererilor de plata depuse, active aferente proiectului de investitii pentru care intreprinderea a primit acord pentru finantare.
Activele eligibile: casate, cedate, inlocuite, subinchiriate se vor mentiona in cadrul declaratiei din anexa nr. 5 la prezentul ghid.

5 Alte documente relevante Orice alte documente in vederea clarificarii unor aspecte specifice aferente cererii de plata a ajutorului de stat, dupa caz
Documentele sunt semnate de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, cu exceptia documentelor emise de alte autoritati care se prezinta in copie.

ATENTIE!
Toate documentele transmise Ministerului Finantelor de catre intreprindere trebuie prezentate in limba romana.
In cazul documentelor depuse intr-o limba straina, intreprinderea prezinta aceste documente insotite de traduceri in limba romana certificate de catre traducatori autorizati.

ATENTIE!
In cazul in care in contract/comanda, respectiv factura/extras de cont se regasesc mai multe active (atat active eligibile, cat si active eligibile si neeligibile) se vor prezenta note explicative asumate de reprezentantul legal al societatii care vor certifica delimitarea cheltuielilor eligibile de cele neeligibile.

ATENTIE!
Ministerul Finantelor are dreptul de a solicita intreprinderii orice alte documente justificative in vederea solutionarii cererii de plata a ajutorului de stat.

1.4. Termenele de evaluare a cererii de plata si a documentelor justificative
Ministerul Finantelor verifica cererea de plata a ajutorului de stat in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la Ministerul Finantelor.
In situatia in care se constata lipsa unor documente sau neconcordante intre datele si informatiile transmise, Ministerul Finantelor solicita prin adresa documente si informatii suplimentare.
Intreprinderea transmite la Ministerul Finantelor documentele de clarificari in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
In situatia in care intreprinderea nu confirma primirea solicitarii transmise sau nu respecta termenul de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii, Ministerul Finantelor returneaza intreprinderii cererea de plata a ajutorului de stat, in termen de 15 zile lucratoare, in vederea completarii acesteia.

ATENTIE!
In vederea calcularii termenului de 15 zile lucratoare pentru returnarea cererii de plata sunt necesare urmatoarele precizari:

1. Situatia in care intreprinderea nu confirma primirea solicitarii transmise:
Atunci cand solicitarea este returnata la Ministerul Finantelor de catre posta:
– se contacteaza intreprinderea si se retransmite solicitarea la aceeasi adresa/o noua adresa comunicata de reprezentantul legal al intreprinderii pe e-mail.
Daca solicitarea este returnata a doua oara, intreaga documentatie aferenta cererii de plata se returneaza la adresa mentionata in cerere, in termen de 15 zile lucratoare de la data returului postei;
– In cazul in care intreprinderea nu poate fi contactata, intreaga documentatie aferenta cererii de plata se returneaza la adresa mentionata in cerere, in termen de 15 zile lucratoare de la data returului postei.
2. Situatia in care intreprinderea nu respecta termenul de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii pentru transmiterea documentelor de clarificari:
Atunci cand raspunsul la solicitare nu este transmis de intreprindere in cele 30 de zile lucratoare de la data la care societatea semneaza confirmarea de primire (A.R.), intreaga documentatie se returneaza la adresa mentionata in cererea de plata, in termen de 15 zile lucratoare de la data implinirii celor 30 de zile lucratoare.
1.5. Solicitarea certificatelor de atestare fiscala si verificarea la fata locului a investitiei
Dupa analiza tuturor documentelor, Ministerul Finantelor transmite o adresa catre intreprindere prin care:
a) solicita certificatele de atestare fiscala pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat.

ATENTIE!

Plata ajutorului de stat se face doar daca intreprinderea nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. in acest sens intreprinderea transmite:
– certificat de atestare fiscala pentru bugetul de stat emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
– certificate de atestare fiscala pentru bugetele locale pentru sediul social si toate punctele de lucru mentionate in certificatul constatator transmis impreuna cu cererea de plata.
b) informeaza intreprinderea cu privire la perioada efectuarii verificarii.
 

ATENTIE!
Verificarea la fata locului este suspendata pana la data de 31.12.2021.
Verificarea are loc la locatia/locatiile^4 realizarii investitiei si, dupa caz, la sediul social al intreprinderii.
^4 In cazul investitiilor realizate in sectoarele de activitate cuprinse la sectiunea F - Constructii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.
Intreprinderea este obligata sa desemneze, printr-o adresa transmisa prin fax/e-mail, persoanele care insotesc reprezentantii Ministerului Finantelor la fata locului, precum si datele de contact ale acestora.
Pe durata efectuarii verificarii la fata locului, intreprinderea are obligatia de a permite accesul reprezentantilor Ministerului Finantelor, in conditiile legii, la activele aferente investitiei initiale si la toate documentele care atesta indeplinirea conditiilor impuse de Hotararea Guvernului nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intreprinderea este obligata sa puna la dispozitia reprezentantilor Ministerului Finantelor documentele solicitate, astfel:
– Registrul mijloacelor fixe si/sau al imobilizarilor in curs, extras al activelor eligibile, in copie;
– toate documentele mentionate in Situatia privind selectia furnizorilor de active corporale/necorporale cuprinse in cererea de plata (anexa nr. 3 la prezentul ghid);
– orice alt document justificativ care conditioneaza solutionarea cererii de plata a ajutorului de stat;
– certificatele de atestare fiscala pentru bugetele componente ale bugetului general consolidat care se pot prelua de catre reprezentantii Ministerului Finantelor in cadrul verificarii la fata locului sau se pot transmite de catre intreprindere la Ministerul Finantelor.

ATENTIE!
Activele corporale si necorporale care fac obiectul decontarii cu ajutor de stat trebuie sa existe fizic la locatia realizarii investitiei/locatiile^5 realizarii investitiei.

^5 In cazul investitiilor realizate in sectoarele de activitate cuprinse la sectiunea F - Constructii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

In cazul in care la fata locului nu se pot identifica fizic (cu numar de inventar) in locatia investitiei/locatiile^6 realizarii investitiei activele eligibile, acestea nu se vor deconta cu ajutor de stat.
^6 In cazul investitiilor realizate in sectoarele de activitate cuprinse la sectiunea F - Constructii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

Cheltuielile aferente activelor pot fi realizate partial sau in totalitate de intreprindere, conform contractelor/comenzilor incheiate.
In urma verificarii la fata locului reprezentantii Ministerului Finantelor intocmesc Nota de constatare unilaterala, in doua exemplare, din care un exemplar se transmite intreprinderii.

2. Solutionarea cererii de plata a ajutorului de stat
In cazul in care cererea de plata a ajutorului de stat este considerata completa, reprezentantii Ministerului Finantelor intocmesc raportul de plata, document intern prin care se propune decontarea ajutorului de stat aferent cererii de plata.

Cererea de plata a ajutorului de stat este considerata completa atunci cand:
– respecta toate cerintele din punctul de vedere al conformitatii si al conditiilor in baza carora a fost emis acordul pentru finantare;
– intreprinderea nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
– s-a realizat verificarea la fata locului a realizarii investitiei^7;
^7 Conform art. II din Hotararea Guvernului nr. 760/2021, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea la fata locului a existentei activelor si a conformitatii declaratiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de intreprindere nu se efectueaza incepand cu data de 15 iulie 2021 si pana la 31 decembrie 2021 inclusiv.
– documentele mentionate in Situatia privind selectia furnizorilor de active corporale/necorporale cuprinse in cererea de plata (anexa nr. 3 la prezentul ghid) sunt conforme.
3. Care este termenul de efectuare a platii ajutorului de stat?
Virarea efectiva a ajutorului de stat se face de catre Ministerul Finantelor in contul 50.70 „Disponibil din subventii si transferuri“, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea beneficiara de ajutor de stat, in termen de 15 zile lucratoare de la data la care cererea de plata a ajutorului de stat este considerata completa in sensul prevederilor prezentului ghid si a fost efectuata verificarea la fata locului.
ATENTIE!
Intreprinderile au obligatia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finantelor in contul 50.70 „Disponibil din subventii si transferuri“. in situatia in care se constata existenta unei sume necuvenite, intreprinderile au obligatia de a informa de indata Ministerul Finantelor in vederea restituirii acesteia.
Restituirea sumelor incasate necuvenit se realizeaza in conturile de cheltuieli bugetare din care au fost incasate, daca sumele se restituie in anul in care au fost incasate, respectiv in contul prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sumele se restituie in anii urmatori anului in care au fost incasate.
Pentru sumele necuvenite incasate de catre intreprinderi, Ministerul Finantelor percepe dobanzi si penalitati aferente, datorate de la data incasarii pana la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anexa nr. 1
la ghid
Data inregistrarii ..............
(Se mentioneaza data inregistrarii din registrul de corespondenta al intreprinderii.)
Numarul inregistrarii ......................
(Se mentioneaza numarul din registrul de corespondenta al intreprinderii.)
 
CERERE DE PLATa A AJUTORULUI DE STAT
Subscrisa, .............................. (Denumirea intreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului.), avand datele de identificare mentionate la pct. I, reprezentata legal prin domnul/doamna ........................... (Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preia din actul de identitate.), avand calitatea de ..................... (administrator - se preia din certificatul constatator de la pozitia „Persoane imputernicite“ sau imputernicit, in cazul in care o alta persoana este delegata pentru intocmirea documentatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare), identificat/identificata cu cod numeric personal/numar de identificare fiscala ....................., solicit plata ajutorului de stat, in suma de ................ (Valoarea se preia din formularul de decont.), in baza Acordului pentru finantare nr. ................ din data de .................... (Informatiile se preiau din casuta din partea dreapta sus a documentului emis de Ministerul Finantelor.) si in conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, respectand intensitatea de .............................. (Se calculeaza prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevazute in acordul pentru finantare aprobat.), conform acordului pentru finantare.
I. Datele de identificare a intreprinderii:
Denumirea intreprinderii: ............................
(Denumirea intreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Informatii de identificare“.)
Data inregistrarii intreprinderii: .........................
(Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Informatii de identificare“.)
Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului: ......................
(Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Informatii de identificare“.)
Codul de identificare fiscala: ......................
(Se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Informatii de identificare“.)
Adresa sediu: ........................
(judet, localitate, sector, strada, bloc, scara, etaj, apartament - se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Informatii de identificare“.)
Adresa/Adresele^1 realizarii investitiei (sediu sau punctele de lucru): ...........................
^1 Se completeaza in cazul investitiilor realizate in sectoarele de activitate cuprinse la sectiunea F - Constructii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.
(judet, localitate, sector, strada, bloc, scara, etaj, apartament - se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Informatii de identificare“ sau „Sedii secundare/puncte de lucru“.)
Telefon: ..................., fax: ....................., e-mail: ....................
(Informatiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Informatii de identificare“.)
Obiect principal de activitate (cod CAEN):
(Informatiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Activitatea principala“.)
Obiect^2 secundar de activitate pentru care se acorda finantare (cod CAEN):
^2 Se completeaza in cazul in care ajutorul de stat s-a obtinut pentru o activitate secundara.
(Informatiile se preiau din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de la pozitia „Activitati la sediu“ in cadrul locatiei realizarii investitiei.)
Cod IBAN: ........................., deschis la Trezoreria ......................
(Informatia se preia din instiintarea de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala - activitatea de trezorerie si contabilitate publica in a carei raza isi are domiciliul fiscal intreprinderea.)
II. Declaratie pe propria raspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ........................... (Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificata cu actul de identitate seria ............ nr. ................, eliberat de .............. la data de .................., cu domiciliul in localitatea ......................, str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judetul ..................... (Informatiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), in calitate de reprezentant legal al intreprinderii ..................... (Denumirea intreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului.), declar pe propria raspundere ca toate informatiile furnizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte si complete si ca toate documentele in copie care insotesc cererea sunt conforme cu originalele.
Declar pe propria raspundere ca intreprinderea:
[ ] nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii;
[ ] nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
[ ] nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
DEFINITIE
Proiect unic de investitii reprezinta orice investitie initiala demarata de acelasi beneficiar, la nivel de grup, intr-un interval de 3 ani de la data demararii lucrarilor la o alta investitie care beneficiaza de ajutor in aceeasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale de statistica (NUTS 3), respectiv judet.
[ ] nu a efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul in ultimii 2 ani anteriori inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, ofera un angajament ca nu va face acest lucru pentru o perioada de pana la 2 ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul;
[ ] activele exista fizic in locatia/locatiile^3 realizarii investitiei.
^3 in cazul investitiilor realizate in sectoarele de activitate cuprinse la sectiunea F - Constructii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.
ATENTIE!
Datele privind starea societatii (dizolvare, lichidare, insolventa) se regasesc la pozitia „Fapte aflate sub incidenta art. 21. lit. e)-h) din Legea nr. 26/1990“ din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul operatorul economic.
Celelalte date privind eligibilitatea societatii se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul legal, avand in vedere faptul ca falsul in inscrisuri/declaratii este o infractiune prevazuta de art. 326 din Codul penal.
Ministerul Finantelor isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare care sa sustina afirmatiile reprezentantului legal.
Declar pe propria raspundere ca informatiile cuprinse in prezenta cerere sunt exacte si complete, sub sanctiunea aplicarii art. 326 „Falsul in declaratii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numele: ................................
(Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preiau din actul de identitate.)
Functia: ...............................
(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la pozitia „Persoane imputernicite“ sau „imputernicit“, in cazul in care o alta persoana este delegata pentru intocmirea documentatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, prin atasarea la dosarul cererii de plata a unei imputerniciri notariale, in original.)
Semnatura: ......................
(Cererea este semnata de reprezentantul legal.)
Data semnarii: ....................
(Data semnarii este data la care reprezentantul legal semneaza cererea.)
NOTA:
Cererea de plata a ajutorului de stat este insotita de documentele mentionate in Ghidul de plata prezentat pe site-ul Ministerului Finantelor.
Anexa nr. 2
la ghid
intreprinderea: ..................
 
FORMULAR DE DECONT*)
*) in cazul in care proiectul de investitii se realizeaza in mai multe locatii, intreprinderea prezinta formularul de decont pentru fiecare locatie.
Codul potrivit incadrarii in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare)/Codul estimat in cazul imobilizarilor care urmeaza a deveni mijloace fixe
Activitatea 
1. realizarea de constructii 
2. inchiriere constructii 
3. instalatii tehnice, masini echipamente 
4. active necorporale Nr. de inventar Denumirea activului din factura Factura de achizitie Plata Valuta utilizata Cursul valutar utilizat la inregistrarea in evidenta contabila Valoarea inregistrata in contabilitate Intensitate conform acordului pentru finantare % Ajutor de stat solicitat 1 lei- Observatii
Furnizor Numarul facturii Data facturii Valoare lei/valuta Extras de cont (nr., data) Valoare platita lei/valuta Total valuta fara TVA Total lei fara TVA din care eligibila pentru care se solicita finantare
Total: din care eligibila Total: din care eligibila
cu TVA fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA fara TVA Valuta fara TVA Lei fara TVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Valoare cheltuieli eligibile pentru care se solicita finantare, din care:
Lei fara TVA 
(col. 22)
Constructii, din care:
- realizate
- chirii
Instalatii tehnice, masini si echipamente
Active necorporale
TOTAL
Valoare ajutor de stat solicitat, din care:
- lei - 
(col. 24)
Constructii, din care:
- realizate
- chirii
Instalatii tehnice, masini si echipamente
Active necorporale
TOTAL
Declar pe propria raspundere ca informatiile cuprinse in prezenta cerere sunt exacte si complete, sub sanctiunea aplicarii art. 326 „Falsul in declaratii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Numele: ..........................
(Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preiau din actul de identitate.)
Functia: ............................
(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la pozitia „Persoane imputernicite“ sau „imputernicit“, in cazul in care o alta persoana este delegata pentru intocmirea documentatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, prin atasarea la dosarul cererii de plata a unei imputerniciri notariale, in original.)
Semnatura: ............................
(Cererea este semnata de reprezentantul legal.)
Data semnarii: ..................
(Data semnarii este data la care reprezentantul legal semneaza cererea.)
Formularul de decont cuprinde 25 de coloane si modul de completare are in vedere urmatoarele:
– coloana 1 - Codul potrivit incadrarii in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe (Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare) - se completeaza cu codul de clasificare atribuit la incadrarea activului in mijloace fixe sau codul estimat in cazul activelor in categoria imobilizarilor in curs;
– coloana 2 - Activitatea: constructii/instalatii/active necorporale - se completeaza denumirea corespunzatoare tipului de cheltuieli din acord, la care este incadrat activul eligibil;
– coloana 3 - Nr. de inventar - se completeaza cu nr. de inventar, asa cum este mentionat in registrul inventar al mijloacelor fixe/imobilizarilor;
– coloana 4 - Denumirea activului din factura - se completeaza denumirea asa cum se regaseste in factura;
– coloanele 5-9 - Factura de achizitie se completeaza cu datele din facturi referitoare la denumire furnizor, nr./data factura, valoare cu/fara TVA;
– coloanele 10-11 se completeaza cu datele din factura doar pentru valoarea activului eligibil, in cazul in care sunt mai multe active eligibile si neeligibile sau activul are si cheltuieli/componente neeligibile (de exemplu, transport, instalare, componente neeligibile - trusa de scule etc.). Daca se achita mai putin decat valoarea facturata, urmand a se plati ulterior, se va considera eligibila suma efectiv achitata;
– coloana 12 - Extras de cont - se completeaza cu nr. si data documentului extras de cont;
– coloanele 13-14 - Valoarea platita - se completeaza cu valoarea platita a facturii conform extrasului de cont;
– coloanele 15-16 - Valoarea platita, din care eligibila - se completeaza cu valoarea platita doar partea eligibila din total suma achitata potrivit extrasului de cont (care cuprinde suma eligibila si neeligibila);
– coloana 17 - Valuta utilizata - se completeaza cu denumirea monedei;
– coloana 18 - Cursul valutar - se completeaza doar pentru facturile in valuta, cursul de schimb valutar utilizat la inregistrarea in evidenta contabila in lei;
– coloanele 19-20 - Valoarea inregistrata in contabilitate - se completeaza valoarea activului inregistrat in contabilitate (fara TVA) in valuta (in cazul in care activul a fost achizitionat in valuta) si in lei, potrivit notelor contabile;
– coloanele 21-22 - Valoarea inregistrata in contabilitate eligibila - se completeaza cu valoarea eligibila aferenta activului/chiriei pentru care se solicita finantare;
Daca valoarea achitata este mai mica decat valoarea facturata, urmand a se plati ulterior diferenta, se va considera valoarea eligibila suma efectiv achitata, urmand ca ulterior sa se solicite diferenta in momentul achitarii acesteia.
Daca in valoarea activului (inregistrata in contabilitate) exista si cheltuieli/componente neeligibile (de exemplu, transport, instalare, componente neeligibile - trusa de scule etc.) atunci valoarea eligibila va exclude valorile acestor cheltuieli/componente neeligibile.
– coloana 23 - Intensitatea conform acordului pentru finantare - se completeaza cu valoarea obtinuta prin raportarea valorii ajutorului de stat la valoarea cheltuielilor eligibile prevazute in acordul pentru finantare aprobat (intensitatea aprobata conform acordului);
– coloana 24 - Ajutor de stat solicitat - se completeaza cu valoarea ajutorului de stat solicitat la plata, respectiv cel obtinut prin aplicarea intensitatii la valoarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicita plata ajutorului de stat;
– coloana 25 - se completeaza cu informatii suplimentare pentru clarificarea unor aspecte din cadrul documentelor/procedurilor derulate de societatea beneficiara, dupa caz.
Anexa nr. 3
la ghid
Denumire societate: ...............................
Denumire proiect de investitii: ................................
 
SITUATIA
privind selectia furnizorilor de active corporale/necorporale cuprinse in Cererea de plata a ajutorului de stat nr. .....
– Declaratie pe propria raspundere privind achizitia in conditii de piata ....................
– Declaratie/Declaratii pe propria raspundere a reprezentantului legal ca achizitia activelor din cadrul grupului/tertului agreat respecta principiile achizitiei in conditii de piata .....................
– Nota privind procedura interna de achizitie si selectie a furnizorilor de active .....................
Pozitie/
Cod Denumirea activului achizitionat Metoda de atribuire a contractului/comenzii* Invitatii de participare/cereri de oferta Oferte de participare Documentul final de stabilire a furnizorului selectat (nr./data) Furnizorul selectat Comunicarea catre ofertanti a ofertei castigatoare
Contract/
Comanda (nr./data) Observatii
Nr./data Societate Nr./data Societate Denumire activ
.......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ..........
...... ...... ...... ...... ...... ...........
...... ...... ...... ...... ...... .............
............ .............. .............. .............. .......... ......... ..........
* De exemplu: selectie de oferte, licitatie deschisa etc.
Subsemnatul/Subsemnata, .................... (Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preiau din actul de identitate.), identificat/identificata cu actul de identitate seria ......... nr. ................., eliberat de .................. la data de ........................, cu domiciliul in localitatea ....................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judetul .................... (Informatiile se preiau din actul de identitate al reprezentantului legal.), in calitate de reprezentant legal al intreprinderii ......................... (Denumirea intreprinderii se preia din certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului.), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea aplicarii art. 326 „Falsul in declaratii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca toate documentele si informatiile furnizate si consemnate in prezentul document sunt exacte si complete.
ATENTIE!
Toate documentele trebuie sa existe la sediul societatii, in forma completa si corecta.
Numele: .........................
(Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preiau din actul de identitate.)
Functia: .............................
(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la pozitia „Persoane imputernicite“ sau „imputernicit“, in cazul in care o alta persoana este delegata pentru intocmirea documentatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, prin atasarea la dosarul cererii de plata a unei imputerniciri notariale, in original.)
Semnatura: .....................
(Cererea este semnata de reprezentantul legal.)
Data semnarii: .......................
(Data semnarii este data la care reprezentantul legal semneaza cererea.)
Anexa nr. 4
la ghid
Denumire societate: ....................
Denumire proiect de investitie: .........................
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind gradul de realizare a planului de investitii
Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ......... nr. ............, eliberat de ................ la data de .................., cu domiciliul in localitatea .................., str. ............ nr. ............, bl. ........., sc. .........., ap. ........., sectorul/judetul .............., in calitate de reprezentant legal al ............., declar pe propria raspundere ca:
– pana la data ultimei cereri de plata, ....... (nume beneficiar) a realizat o investitie initiala in valoare de ........ lei, care reprezinta ...% gradul de realizare a planului de investitii (cheltuieli eligibile si neeligibile), conform documentatiei care a stat la baza emiterii acordului pentru finantare. Diferenta de ....% nu a fost realizata (Se prezinta motivul nerealizarii.) ....., urmand a se realiza pana la data de ........;
– investitia initiala pentru care se solicita decontare se va incadra, la finalul calendarului de realizare a investitiei, in valoarea de minimum 4,5 milioane lei, in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea aplicarii art. 326 „Falsul in declaratii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca toate documentele si informatiile furnizate si consemnate in prezentul document sunt exacte si complete.
Numele: ...................
(Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preiau din actul de identitate.)
Functia: ...................
(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la pozitia „Persoane imputernicite“ sau „imputernicit“, in cazul in care o alta persoana este delegata pentru intocmirea documentatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 807/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, prin atasarea la dosarul cererii de plata a unei imputerniciri notariale, in original.)
Semnatura: .....................
(Cererea este semnata de reprezentantul legal.)
Data semnarii: ...................
(Data semnarii este data la care reprezentantul legal semneaza cererea.)
ATENTIE!
Valoarea totala a unei investitii trebuie sa fie de minimum 4,5 milioane lei.
Valoarea totala a investitiei = valoarea planului de investitii aferent investitiei initiale = valoarea cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare TVA
Anexa nr. 5
la ghid
Denumire societate: ....................
Denumire proiect de investitie: .....................
 
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind activele pentru care se solicita plata ajutorului de stat la Cererea nr. .............
Subsemnatul/Subsemnata, .............................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ......., nr. ............., eliberat de ................ la data de .................., cu domiciliul in localitatea .................., str. ............nr. ............, bl. ........., sc. .........., ap. ........., sectorul/judetul .............., in calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria raspundere ca:
1. activele pentru care se solicita plata ajutorului de stat in prezenta cerere de plata:
[ ] sunt noi -;
[ ] sunt exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara, in locatia/locatiile^1 investitiei: ............................................ -;
^1 in cazul investitiilor realizate in sectoarele de activitate cuprinse la sectiunea F - Constructii, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.
[ ] fac parte din fluxul tehnologic aferent proiectului de investitii, aprobat de Ministerul Finantelor -;
[ ] sunt utilizate in scopul atingerii obiectivelor proiectului de investitii, aprobat de Ministerul Finantelor -;
2. activele decontate la cererile anterioare:
[ ] nu sunt inlocuite, casate, cedate, subinchiriate;
[ ] sunt inlocuite, casate, cedate, subinchiriate urmatoarele active:
– ........................... .
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea aplicarii art. 326 „Falsul in declaratii“ din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca toate documentele si informatiile furnizate si consemnate in prezentul document sunt exacte si complete.
Numele: ......................
(Numele si prenumele reprezentantului legal al intreprinderii se preiau din actul de identitate.)
Functia: .......................
(„administrator“ - se preia din certificatul constatator de la pozitia „Persoane imputernicite“ sau „imputernicit“, in cazul in care o alta persoana este delegata pentru intocmirea documentatiei prevazute de Hotararea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, prin atasarea la dosarul cererii de plata a unei imputerniciri notariale, in original.)
Semnatura: ........................
(Cererea este semnata de reprezentantul legal.)
Data semnarii: ...........................
(Data semnarii este data la care reprezentantul legal semneaza cererea.)
-----
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "GHID de plata pentru intreprinderile care beneficiaza de scheme de ajutor de stat, elaborat in baza Hotararii 807/2014":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016