Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Cazuri in care autorizatia pentru declararea si plata TVA la import poate fi revocata (Ordinul 1019/2021)

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 05 Iul. 2021 Exclusiv
Tags: declararea tva, plata tva, modelul declaratiei speciale de tva

Ordinul nr. 1019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 01 iulie 2021.

Biroul vamal modifica sau revoca autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, in oricare dintre urmatoarele cazuri:
 
a) la cererea persoanei autorizate;
 
b) cand una dintre conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) care au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai este indeplinita;
 
c) cand persoana autorizata nu isi indeplineste cel putin una dintre obligatiile prevazute la art. 7.
 
Redam normele privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA, din 30.06.2021:
 

Art. 1. -
Prezentele norme stabilesc procedura de autorizare si de utilizare a mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA, prevazut la art. 3153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.
 
Art. 2. -
(1) Autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import se emite de biroul vamal la care sunt prezentate bunurile pentru punerea in libera circulatie.
 
(2) Domeniul de aplicare al autorizatiei este limitat la importul de bunuri din trimiteri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro si a caror expediere sau transport se incheie in Romania.
 
(3) Autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import se emite daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii cumulative:
 
a) isi declara intentia de a utiliza mecanismul special pentru declararea, incasarea de la persoanele carora le sunt destinate bunurile si plata TVA la import;
 
b) este "operator postal", asa cum acesta este definit la art. 1 pct. 25 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau este autorizat in calitate de comisionar in vama/comisionar in vama care desfasoara activitati de curierat rapid;
 
c) este inregistrat in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal. Verificarea indeplinirii conditiei se efectueaza prin intermediul aplicatiei informatice a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) "Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA";
 
d) nu inregistreaza obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii. Pentru verificarea indeplinirii conditiei se solicita certificat de atestare fiscala in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;
 
e) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala. Verificarea indeplinirii conditiei se face prin interogarea aplicatiei informatice specifice a autoritatii vamale;
 
f) nu este in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara. Verificarea acestor informatii se face prin consultarea informatiilor din baza de date RECOM a Oficiului National al Registrului Comertului;
 
g) constituie o garantie care acopera cuantumul maxim al taxei pe valoarea adaugata a carui plata este amanata la punerea in libera circulatie a bunurilor in cadrul mecanismului special.
 
Art. 3. -
Pentru obtinerea autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, solicitantul transmite la biroul vamal, in format electronic, o cerere conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme.
 
Art. 4. -
(1) In cazul in care stabileste ca cererea nu contine toate informatiile necesare, biroul vamal cere solicitantului sa furnizeze informatiile relevante intr-un termen-limita care nu depaseste 30 de zile.
 
(2) In cazul in care solicitantul nu furnizeaza informatiile solicitate de biroul vamal in termenul stabilit, cererea se respinge, iar solicitantul este informat in consecinta.
 
(3) Biroul vamal accepta cererea daca stabileste ca aceasta contine toate informatiile necesare. Daca cererea este acceptata, biroul vamal verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 alin. (3).
 
(4) In situatia in care sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a) -f) biroul vamal calculeaza si comunica solicitantului, pe adresa de e-mail mentionata de acesta in cerere, cuantumul garantiei stabilite si termenul de constituire a acesteia, termen care nu poate depasi 30 de zile de la data comunicarii.
 
(5) Cuantumul garantiei de la art. 2 alin. (3) lit. g) se calculeaza de biroul vamal utilizand formula:
 
Cg = (valoarea in vama totala a bunurilor x 19% x 30 zile) / 365 de zile,
unde:
a) valoarea in vama totala a bunurilor este, dupa caz, una dintre urmatoarele valori:
 
(i) valoarea in vama totala a bunurilor inscrise in declaratiile vamale de punere in libera circulatie pentru bunuri cu o valoare intrinseca de maximum 150 euro aflate in evidenta biroului vamal, depuse de solicitant in cele 12 luni precedente datei cererii;
 
(ii) valoarea in vama totala estimata a bunurilor inscrisa la punctul 8 din cerere;
 
b) 19% reprezinta cota standard de TVA prevazuta de art. 291 alin. (1) din Codul fiscal.
 
(6) Garantia prevazuta la art. 2 alin. (3) lit. g) se poate constitui prin:
 
a) consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;
 
b) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit, inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei pentru emiterea de garantii.
 
Art. 5. -
(1) in situatia in care garantia mentionata la art. 2 alin. (3) lit. g) a fost constituita in cuantumul determinat potrivit art. 4 alin. (5), biroul vamal emite autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import.
 
(2) Modelul autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme.
 
Numarul autorizatiei este de forma ROTVAROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezinta codul de tara ISO 3166 alfa - 2 al Romaniei, TVA reprezinta codul autorizatiei, ROXXXXXX reprezinta codul biroului vamal care elibereaza autorizatia si YYYYY reprezinta identificatorul unic al autorizatiei atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acorda in ordine cronologica si crescatoare.
 
(3) Autorizatia se emite in doua exemplare si se semneaza de seful biroului vamal. Un exemplar al autorizatiei se remite titularului si un exemplar se retine de biroul vamal. O copie a autorizatiei se transmite la Directia Generala a Vamilor, iar o alta copie la directia regionala vamala in a carei raza de competenta functioneaza biroul vamal.
 
Art. 6. -
(1) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) lit. a) -f) biroul vamal comunica solicitantului motivele pe baza carora intentioneaza sa nu emita autorizatia, in aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Solicitantul isi poate exprima punctul de vedere in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
 
(3) Daca informatiile furnizate de solicitant nu sunt suficiente, biroul vamal comunica in scris solicitantului decizia de a nu emite autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, impreuna cu motivele care au condus la aceasta decizie.
 
(4) Impotriva deciziei de a nu emite autorizatia se poate formula o cale de atac conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 7. -
Titularul autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import are urmatoarele obligatii:
 
a) sa depuna lunar, in formatul electronic stabilit de biroul vamal, o declaratie speciala de TVA si sa plateasca cuantumul TVA incasat in luna calendaristica de raportare, la biroul vamal la care au fost depuse declaratii vamale de punere in libera circulatie in cadrul mecanismului special, in termenul prevazut la art. 3153 alin. (6) din Codul fiscal. Modelul declaratiei speciale de TVA este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme;
b) sa comunice biroului vamal persoana/persoanele desemnata/desemnate pentru depunerea declaratiilor speciale de TVA (nume, prenume, functia, codul numeric personal, telefon si adresa de e-mail);
 
c) sa tina, in formatul electronic stabilit de biroul vamal, registre de evidenta a operatiunilor reglementate de acest mecanism special, in conformitate cu prevederile art. 3153 alin. (7) din Codul fiscal;
 
d) sa informeze biroul vamal, pe cale electronica, in termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificari intervenite ulterior emiterii autorizatiei, care pot influenta mentinerea sau continutul acesteia, inclusiv cele cu privire la incetarea activitatii sau neindeplinirea conditiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;
 
e) sa suplimenteze cuantumul garantiei constituite in termen de 15 zile de la solicitarea biroului vamal;
 
f) sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca persoana destinatara a bunurilor plateste TVA corecta.
 
Art. 8. -
Biroul vamal modifica sau revoca autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, in oricare dintre urmatoarele cazuri:
 
a) la cererea persoanei autorizate;
 
b) cand una dintre conditiile prevazute la art. 2 alin. (3) care au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai este indeplinita;
 
c) cand persoana autorizata nu isi indeplineste cel putin una dintre obligatiile prevazute la art. 7.
 
Art. 9. -
(1) Biroul vamal comunica in scris titularului autorizatiei motivele pe baza carora intentioneaza sa ia decizia modificarii sau revocarii autorizatiei, cu exceptia cazului prevazut la art. 8 lit. a), in aplicarea prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Prevederile art. 6 alin. (2) - (4) se aplica mutatis mutandis atat la modificarea, cat si la revocarea autorizatiei.
 
(3) Titularul a carui autorizatie pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import a fost revocata poate solicita acordarea unei alte autorizatii numai dupa inlaturarea motivelor avute in vedere la revocare, cu reluarea formalitatilor de autorizare prevazute de prezentele norme.
 
Art. 10. -
in cazul in care titularul nu plateste TVA incasata pentru care plata a fost amanata pana cel mai tarziu la termenul mentionat la art. 3153 alin. (6) din Codul fiscal, biroul vamal efectueaza demersurile legale in vederea executarii garantiei, pe baza informatiilor referitoare la valoarea totala a TVA inscrisa in declaratiile vamale de punere in libera circulatie depuse in cadrul mecanismului special pentru luna calendaristica de raportare.
 
Art. 11. -
(1) Modificarea informatiilor inscrise eronat in declaratia speciala de TVA mentionata la art. 7 lit. a) se face prin completarea si transmiterea unei declaratii rectificative, in termen de 3 ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala.
 
(2) in declaratia speciala de TVA rectificativa se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
 
(3) Se completeaza cate o declaratie speciala de TVA rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.
Art. 12. -
Biroul vamal monitorizeaza conditiile care trebuie indeplinite de titularul autorizatiei si respectarea obligatiilor care decurg din autorizatie. Biroul vamal:
 
a) verifica anual conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiilor pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import;
 
b) verifica trimestrial cuantumul garantiei constituite si, dupa caz, comunica titularului autorizatiei necesitatea ajustarii acestuia la nivelul celui mai ridicat cuantum al taxei pe valoarea adaugata inscris in declaratiile speciale de TVA depuse in trimestrul verificat;
 
c) in functie de numarul si frecventa operatiunilor, efectueaza periodic sau cel putin o data pe an controlul ulterior al declaratiilor vamale depuse in cadrul mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, pentru a se asigura de indeplinirea obligatiilor pe care titularul autorizatiei si le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.
 
Art. 13. -
Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Codului fiscal.
 
Art. 14. -
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme.
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Cazuri in care autorizatia pentru declararea si plata TVA la import poate fi revocata (Ordinul 1019/2021)":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Plafoane TVA valabile 2024. Noile limite + Studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016