Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Model contract de management. Servicii de management prestate de microintreprindere. Ce tratament fiscal se aplica?

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 07 Oct. 2015 Exclusiv
Tags: model contract management, microintreprindere, bilantul pe zero, venituri, servicii

In cele ce urmeaza, furnizam un raspuns unei societati A.SRL (microintreprindere, platitoare de TVA) care doreste sa presteze servicii de management unei alte societati romanesti B SRL. Societatea A SRL are asociat unic si nu are niciun angajat.


Vom vedea astfel care este modalitatea cea mai buna d.p.d.v. legal sa desfasoare astfel de activitati? Care este tratamentul fiscal al acestor venituri incasate?

Vom furniza, de asemenea, un model de contract de management.

Desi nu aveti niciun angajat, aveti un administrator care, daca are cunostintele necesare, poate presta serviciile de management catre client fara sa fie angajat.

Daca nu poate presta acest servicii si doriti sa onorati contractul cu B, puteti angaja un salariat calificat pentru servicii de management.

Pe baza contractului de management incheiat intre A si B, A va emite periodic o factura catre B :
4111 =  %
            704
            4427

Veniturile astfel obtinute intra in baza de calcul a impozitului pe venitul microintreprinderii.
Atentie! Conform art. 112^6 din Codul fiscal:

"ART. 112^6 Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanta si management

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in prezentul articol, luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv."

Contractul pe care A il incheie cu B este practic un contract de prestari servicii  care va cuprinde clauzele convenite de comun acord.
Model Contract de management  - evident Art. 4 trebuie modificat, contractul fiind incheiat cu o societate comerciala, nu o persoana fizica. (Redam mai jos modelul de contract nu pentru ca dvs. veti  incheia unul  - din nou, dvs. veti incheia un contract de prestari servicii - dar multe dintre clauzele contractului de management se pot regasi in cel intocmit de dvs.)
"CONTRACT DE MANAGEMENT

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala "................." S.A. (S.R.L.), cu sediul in localitate ................. str. ....................... nr. .............. sectorul/judetul .................. inmatriculata la Oficiul Registrului comertului ............................ sub nr. ................, reprezentata prin ............................ in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, din data de .................................., denumita in continuare societate;
a) Domnul (doamna) ........................, cetatean ......................, domiciliat(a) in localitatea ................. str. ........................ nr. ......., sectorul/judetul/tara ........................................, avand actul de identitate ................. seria ....... nr. .............. eliberat de ................., denumit (denumiti)*) in continuare manager (manageri*); sau
b) Societatea Comerciala "..............................................." de nationalitate ............................................................, cu sediul in localitatea ......................., str. ...................... nr. ........... judetul/sectorul/tara ......................................., inmatriculata la ............................ sub nr. ......................., reprezentata prin ................. in baza ................................., denumita in continuare manager.
______________
*) In situatia in care contractul se incheie cu o echipa de manageri persoane fizice, textul se completeaza pentru fiecare dintre acestia.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea incredinteaza managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta, in schimbul unei plati, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o durata de .................. (maximum 2-4 ani).
In conditiile indeplinirii de catre manager a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevazut, partile pot conveni prelungirea contractului.

Art. 4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MANAGERULUI
A. Managerul are urmatoarele drepturi:
a) primirea unei sume de ...................... lei brut lunar, care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea in munca, asigurarile sociale si pensia, stabilite potrivit legii.
Suma prevazuta la alin. 1 se negociaza ori de cate ori se indexeaza salariile.
b) participarea la profitul net al societatii in cote stabilite conform pct. III din anexa nr. 2 la normele metodologice;
c) concediu de odihna de ................zile lucratoare platit cu o indemnizatie stabilita potrivit legii;
d) folosinta unui autoturism cu sofer, din dotarea societatii;
e) asigurarea pentru accidente de munca, suportata de societate;
f) decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, cel mult la nivelul celor stabilite de lege pentru director general din organele de specialitate ale administratiei publice centrale.
B. Managerul are urmatoarele obligatii:
a) sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta prevazute in anexa nr. 2.
In acest scop managerul dispune de urmatoarele prerogative:
- concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii;
- selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;
- negociaza contractul colectiv de munca;
- negociaza contractele individuale de munca;
- reprezinta societatea;
- incheie acte juridice in numele si pe seama societatii; actele juridice pentru care, potrivit Legii nr. 31/1990 sau statutului societatii, este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, le incheie numai potrivit acestei aprobari;
- alte prerogative incredintate de adunarea generala a actionarilor;
b) sa prezinte trimestrial Fondului Proprietatii de Stat si Fondului Proprietatii Private la care societatea este arondata situatia economico-financiara a societatii, stadiului realizarii investitiilor si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de cenzori;
c) sa investeasca 50% din cota sa de participare la profitul net al societatii in actiuni sau parti sociale ale acesteia detinute de Fondul Proprietatii de Stat;
d) sa constituie, in decurs de cel mult 6 luni de la data incheierii prezentului contract, o garantie baneasca pana la concurenta a doua sume brute prevazute la art. 4 lit. A. pct. 1. Suma respectiva se consemneaza intr-un cont purtator de dobanzi si se restituie, impreuna cu dobanzile aferente, la data incetarii prezentului contract, in conditiile realizarii integrale a acestuia.
Garantia baneasca prevazuta la alin. 1 poate fi inlocuita la cererea managerului cu depunerea la societate a unui numar de actiuni sau parti sociale a caror valoare nominala cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea garantiei prevazute la acelasi alineat.
Managerul este obligat sa completeze aceasta garantie baneasca sau sub forma de actiuni, ori de cate ori cuantumul venitului prevazut la art. 4 lit. A. pct. 1 se majoreaza.

Art. 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII OFERTANTE
A. Societatea ofertanta are urmatoarele drepturi:
a) sa pretinda managerului indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in anexa nr. 2 la prezentul contract;
b) sa solicite managerului, trimestrial, prezentarea situatiei economice-financiare a societatii, stadiul realizarii investitiilor, alte documente privind indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, vizate si certificate de cenzori;
c) sa pretinda managerului sa constituie garantia stabilita prin prezentul contract si sa investeasca 50% din cota de participare la profitul net al societatii in actiuni sau parti sociale ale acesteia, detinute de Fondul Proprietatii de Stat; Fondul Proprietatii de Stat va cesiona managerului, la valoare nominala, un numar de actiuni corespunzator profitului investit.
B. Societatea comerciala are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure managerului deplina libertate in conducerea si gestionarea activitatii societatii, singurele limitari fiind cele prevazute de lege si de prezentul contract;
b) sa plateasca managerului toate drepturile banesti cuvenite potrivit art. 4 lit. A pct. 1-3 din prezentul contract;
c) sa acorde managerului celelalte drepturi prevazute la art. 4 lit. A pct. 4-6.

Art. 6. INDICATORII DE REFERINTA, OBIECTIVELE SI CRITERIILE DE PERFORMANTA
Indicatorii de referinta sunt prevazuti in anexa nr. 1 la prezentul contract si au fost stabiliti pe baza bilantului incheiat la 31 decembrie .....
Indicatorii de referinta se stabilesc pe baza datelor fiecarui bilant anual, modificandu-se corespunzator anexa nr. 1 la prezentul contract.
Obiectivele si criteriile de performanta la a caror realizare se obliga managerul sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentul contract.
Pe parcursul executarii contractului, partile pot sa modifice, de comun acord, criteriile de performanta in scopul de a le adapta evolutiei situatiei conjuncturale.

Art. 7. LOIALITATE, CONFIDENTIALITATE
Managerul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul societatii, comportandu-se in activitatea sa ca un bun comerciant.
Managerului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati concurente, altor societati cu acelasi domeniu de activitate sau al unor societati comerciale care se afla in relatii comerciale cu societatea ofertanta.
Aceasta interdictie se extinde si asupra sotului sau sotii managerului precum si asupra rudelor si afinilor acestuia pana la gradul al patrulea inclusiv.
Pe toata durata prezentului contract, managerul este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea contractului de management.

Art. 8. RASPUNDEREA PARTILOR
Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, partile raspund potrivit legislatiei civile si comerciale. Forta majora apara partile de raspundere.
Raspunderea managerului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract si a hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor.
Managerul raspunde civil si comercial pentru daunele produse societatii comerciale prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii.
In cazul in care sunt indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu executarea contractului de management, actionarii sau asociatii au obligatia sesizarii de indata a organelor competente. Pe perioada solutionarii sesizarii contractul de management se suspenda.

Art. 9. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul ambelor parti.
De asemenea, contractul, se va adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acesteia si care ii sunt aplicabile.

Art. 10. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract inceteaza prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii;
b) revocarea managerului in cazul neindeplinirii obligatiilor din contract;
c) renuntarea managerului la mandatul incredintat in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate;
d) acordul partilor;
e) intervenirea unui caz de incompatibilitate;
f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;
g) insolvabilitatea, falimentul;
In cazurile prevazute la lit. b) si c), partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile.

Art. 11. LITIGII
Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta .......*).
_____________
*) Se completeaza cu una dintre optiunile: instante judecatoresti sau arbitraj.

Art. 12. DISPOZITII FINALE
Managerul are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, confederatiei, federatiei sau organizatiei patronale din care face parte societatea, in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si alte organizatii.
La incetarea mandatului, societatea este obligata ca, la cererea fostului manager - persoana fizica - sa-i asigure un loc de munca in societate pe o perioada de cel putin 6 luni corespunzator pregatirii sale profesionale.
Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 66/1993, cu dispozitiile referitoare la administratori cuprinse in legea nr. 31/1990, precum si cu prevederile Codului comercial si Codului civil, aplicabile.

Societatea comerciala,
Manager,

ANEXA 1
Indicatori de referinta

Se completeaza cu indicatorii economico-financiari stabiliti de comisia de selectie in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 66/1993 si cu art. 5 din normele metodologice (realizati in exercitiul economico-financiar din anul anterior incheierii contractului) si care corespund cu obiectivele si criteriile de performanta care se negociaza in conditiile prevazute la art. 6 din normele metodologice.
Indicatorii de referinta se actualizeaza anual pe baza datelor din bilantul anual aprobat.

ANEXA 2
Obiective si criterii de performanta

Obiectivele si criteriile de performanta se stabilesc, prin negociere, conform modelului din anexa nr. II la normele metodologice si prin raportare la indicatorii de referinta prevazuti in anexa nr. I la contractul de management. In aceasta anexa se stabileste si cota de participare a managerului la profitul net al societatii. In acest scop se negociaza si se convin, in mod explicit, unul sau mai mult criterii pe performanta, dintre cele prevazute in prezenta anexa, precum si modalitatea de calcul a cotei de participare, in functie de performanta efectiv realizata la criteriile convenite."

Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Anca Ivanov, expert contabil
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Model contract de management. Servicii de management prestate de microintreprindere. Ce tratament fiscal se aplica?":
Rating:

Nota: 4.08 din 5 din 6 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016