Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Documentar fiscal: Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 14 Oct. 2014 Exclusiv
Tags: opanaf 2906/2014, solutionarea contestatiilor, contestatia, decizii, solutionare

Prin OPANAF 2906/2014 au fost aprobate Instructiunile privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale.


Posibilitatea de contestare - art. 205 din OG nr. 92/2003

Orice persoana care formuleaza o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie sa demonstreze dreptul sau sau interesul legitim lezat.

Prin lipsa actului administrativ fiscal se intelege nesolutionarea, in mod nejustificat, in termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal, asa cum prevede art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin organ ierarhic superior se intelege structura condusa de persoana care are competenta de decizie fata de care conducatorul organului fiscal care refuza in mod nejustificat emiterea actului administrativ fiscal se subordoneaza in mod direct.

in cazul deciziilor emise potrivit art. 89 din Codul de procedura fiscala, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu si a deciziilor de impunere emise ulterior in temeiul acesteia.

Forma si continutul contestatiei - art. 206 din OG nr. 92/2003

In situatia in care contestatorul precizeaza ca obiectul contestatiei il formeaza actul administrativ fiscal atacat, fara insa a mentiona, inauntrul termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau masurile pe care le contesta, contestatia se considera formulata impotriva intregului act administrativ fiscal.

In situatia in care contestatia este formulata printr-un imputernicit al contestatorului, organele de solutionare competente vor verifica imputernicirea, iar in cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/ reorganizare/faliment/lichidare, contestatia va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.

In situatia in care contestatia nu indeplineste cerintele care privesc depunerea in original a imputernicirii sau in copie legalizata, semnatura, precum si stampilarea acesteia, organele de solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca in termen de 5 zile de la comunicare sa indeplineasca aceste cerinte. in caz contrar, contestatia va fi respinsa, fara a se mai antama fondul cauzei.

Contestatiile formulate de persoanele fizice vor fi insotite de o copie a actului de identitate.

Confirmarile de primire se vor anexa la dosarul cauzei.

Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.

Motivarea contestatiei se va face cu respectarea dispozitiilor privind termenul de depunere a contestatiilor, sub sanctiunea decaderii.

Termenul de depunere a contestatiei - art. 207 din OG nr. 92/2003

Contestatia se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, iar la primirea contestatiei organul emitent al actului administrativ fiscal va intocmi dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare, intocmirea dosarului contestatiei nu este obligatorie in situatia in care, potrivit art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, organul emitent este competent pentru solutionarea contestatiei.

Dosarul contestatiei va cuprinde: contestatia in original, ce trebuie sa poarte semnatura persoanei indreptatite si amprenta stampilei, in cazul contestatorului persoana juridica, precum si o copie de pe actul de identitate in cazul contestatorului persoana fizica, imputernicirea avocatiala in original sau in copie legalizata, dupa caz, actul prin care se desemneaza administratorul special/administratorul judiciar/ lichidatorul, actul administrativ fiscal atacat, in copie, precum si anexele acestuia, dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat, copii ale documentelor ce au legatura cu cauza supusa solutionarii, documentele depuse de contestator si sesizarea penala in copie, daca este cazul.

In situatia in care competenta de solutionare nu ii apartine, organul emitent al actului atacat va inainta dosarul contestatiei, precum si referatul cu propuneri de solutionare organului de solutionare competent, in termen de 5 zile de la data inregistrarii contestatiei, dupa verificarea indeplinirii cerintelor procedurale.

In cazul in care contestatia este depusa direct la organul competent de solutionare, acesta o va transmite organului emitent al actului atacat, in vederea constituirii dosarului contestatiei, a verificarii conditiilor procedurale, precum si a intocmirii referatului cu propuneri de solutionare.

Referatul cu propuneri de solutionare cuprinde precizari privind indeplinirea conditiilor de procedura, mentiuni privind sesizarea organelor de urmarire si cercetare penala, dupa caz, mentiuni cu privire la starea juridica a societatii, precum si propuneri de solutionare a contestatiei, avand in vedere toate argumentele contestatorului si documentele in sustinere; in caz contrar, dosarul se restituie in vederea completarii.

Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat.

In conditiile in care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestatiei, iar in urma demersurilor intreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat cunostinta de actul administrativ fiscal atacat, inclusiv in situatia in care comunicarea prin publicitate a fost viciata prin nerespectarea procedurii in materie, aceasta va fi considerata depusa in termenul legal.

In situatia depunerii prin posta a contestatiei, organul emitent al actului administrativ fiscal atacat este obligat sa anexeze la dosarul contestatiei plicul prin care a fost transmisa contestatia.

Dispozitiile privind termenele din Codul de procedura civila se aplica in mod corespunzator, astfel:

a) Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul. De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 29 iunie, termenul de 30 de zile incepe sa curga de la data de 30 iunie si se implineste in data de 29 iulie, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este 30 iulie.

b) Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. De exemplu: in situatia in care data de 30 iulie prezentata la exemplul anterior este sambata, ultima zi de depunere a contestatiei este luni, 1 august.

c) Termenul de 3 luni prevazut la 207 alin. (4) din Codul de procedura fiscala se sfarseste in ziua lunii corespunzatoare zilei de plecare. De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului in data de 15 ianuarie, termenul de 3 luni se sfarseste in data de 15 aprilie, astfel incat ultima zi de depunere a contestatiei este data de 15 aprilie.

d) Termenul care, incepand la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti implinit in ultima zi a lunii, cum ar fi exemplul expus mai jos: Actul administrativ fiscal este comunicat in data de 30 noiembrie, termenul de 3 luni se sfarseste in ultima zi a lunii februarie, respectiv 28 sau 29 februarie, reprezentand ultima zi de depunere a contestatiei.

Cand contestatorul isi majoreaza pretentiile, dispozitiile procedurale privind termenul de depunere a contestatiei se aplica corespunzator pentru diferentele contestate suplimentar.

Prin majorare de pretentie se intelege diferentele de obligatii fiscale contestate suplimentar, altele decat cele impotriva carora s-a introdus initial contestatie, cu exceptia accesoriilor aferente obligatiilor fiscale contestate initial, potrivit principiului de drept accesoriul urmeaza principalul.

Contestatia poate fi depusa in termenul de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal in situatia in care actul administrativ fiscal atacat nu cuprinde unul din urmatoarele elemente:

a) posibilitatea de a fi contestat;

b) termenul de depunere a contestatiei;

c) organul fiscal la care se depune contestatia.

 Retragerea contestatiei - art. 208 din OG 92/2003

Cererea de retragere trebuie sa fie semnata de contestator sau de imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de forma prevazute la formularea si depunerea contestatiei. Dovada calitatii de imputernicit se face potrivit legii. in cazul in care contestatorul se afla in procedura de insolventa/ reorganizare/faliment/lichidare, cererea de retragere a contestatiei va purta semnatura si stampila administratorului special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, dupa caz.

Persoanele fizice vor anexa la cererea de retragere copia actului de identitate.

Retragerea contestatiei poate fi facuta in tot sau in parte, in situatia in care cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestatia initiala, despre aceasta se va face mentiune in decizia emisa in solutionarea cauzei; contestatia si cererea de retragere partiala vor fi conexate, pentru o mai buna solutionare a cauzei.

Dupa primirea cererii de retragere a contestatiei, organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renuntarea la contestatie.

Decizia prin care se ia act de renuntare la contestatie urmeaza procedura emiterii si comunicarii deciziilor emise in solutionarea contestatiilor.

Organul competent - art. 209 din OG 92/2003

Actele administrative fiscale care intra in competenta de solutionare a organelor specializate prevazute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedura fiscala sunt cele prevazute expres si limitativ de lege.

Prin organele centrale de Inspectie/control, prevazute la art. 209 alin. (1) lit. c) din Codul de procedura civila, se intelege organele care fac parte din structura centrala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, astfel cum sunt prevazute acestea in actul de organizare a institutiei.

Prin alte acte administrative fiscale, prevazute la art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se intelege actele administrative fiscale emise de organele fiscale competente, altele decat cele stipulate expres si limitativ la art. 209 alin. (1) din Codul de procedura fiscala si pentru care competenta de solutionare a contestatiilor apartine organelor fiscale emitente.

Raportul de inspectie fiscala/procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, dupa caz, nu constituie titlu de creanta, acesta stand la baza emiterii actului administrativ fiscal, fapt pentru care nu poate fi contestat decat impreuna cu acesta.

Competenta de solutionare este data de natura actului administrativ fiscal atacat, calitatea contestatorului, a organului fiscal emitent al actului atacat sau de cuantumul total al sumelor contestate, reprezentand impozite, taxe, contributii, datorie vamala stabilite de plata de catre organul fiscal, accesorii ale acestora, precum si al diminuarii pierderii fiscale.

In cazul solutionarii contestatiei formulate impotriva unei decizii de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala emisa ca urmare a inspectiei fiscale efectuate pentru solutionarea unui decont cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare, competenta de solutionare este data de suma stabilita ca TVA suplimentara de plata.

in situatia in care, in urma unei inspectii fiscale efectuate la un contribuabil, organul de inspectie fiscala emite atat decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, cat si dispozitie de masuri privind diminuarea pierderii fiscale, cele doua acte administrative fiscale sunt acte distincte, competenta de solutionare fiind cea care rezulta din suma contestata aferenta fiecarui act administrativ fiscal luat individual. in situatia dispozitiei de masuri privind diminuarea pierderii fiscale, competenta de solutionare este data de suma cu care se diminueaza pierderea.

Atunci cand, ca urmare a constatarii pierderii inlesnirilor la plata, contestatorului i se stabilesc, pe cale de consecinta, debite si accesorii, competenta de solutionare a contestatiei apartine organelor prevazute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, in functie de cuantumul sumei contestate.

in cazul contestatiilor formulate de contribuabilii nerezidenti, pentru care nu a fost stabilita competenta de administrare conform art. 36 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, competenta de solutionare a contestatiei revine organelor specializate constituite la nivelul directiilor generale regionale in a caror raza teritoriala se face constatarea actului sau a faptului supus dispozitiilor legale fiscale.

Decizia de solutionare - art. 210 din OG 92/2003

In solutionarea contestatiei, organele de solutionare competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se pronunta prin decizie.

Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac, in sensul ca asupra ei organul de solutionare competent nu mai poate reveni, cu exceptia situatiilor privind indreptarea erorilor materiale, potrivit legii, si este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate.

Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei - art. 211 din OG 92/2003

Decizia se semneaza de catre directorul general al Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de conducatorii directiilor generale regionale ale finantelor publice sau de inlocuitorii acestora, dupa caz.

In cazul contestatiilor solutionate potrivit art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, decizia se semneaza de conducatorul organului fiscal din care face parte organul fiscal competent in solutionarea acestor contestatii.

in situatia in care inlocuitorii conducatorilor directiilor generale regionale ale finantelor publice sunt persoanele care au semnat actul administrativ contestat, va fi desemnata o alta persoana din cadrul directiei generale regionale respective care sa semneze decizia de solutionare, prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire in functie publica.

Decizia privind solutionarea contestatiei se intocmeste si se comunica astfel:

a) cate un exemplar se comunica contestatorului/ administratorului special/administratorului judiciar sau lichidatorului, persoanelor introduse in procedura de solutionare a contestatiei, dupa caz, si organului care a intocmit actul atacat;

b) un exemplar ramane la dosarul contestatiei;

c) un exemplar se pastreaza la dosarul deciziilor.

In cazul in care, de la data formularii contestatiei si pana la data solutionarii contestatiei, competenta de administrare a contestatarului s-a schimbat, organul fiscal care a emis actul atacat are obligatia transmiterii exemplarului original al deciziei de solutionare a contestatiei noului organ fiscal in administrarea caruia se afla contribuabilul, in vederea punerii in executare a acesteia.

In situatia in care decizia de solutionare a contestatiei priveste creante fiscale, organul emitent al actului fiscal atacat va inainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atributii de evidenta analitica pe platitori.

Organele care solutioneaza contestatiile vor tine evidenta acestora intr-un registru, din care sa rezulte identitatea contestatorului, obiectul cauzei, modul de solutionare si de comunicare a solutiei si calea de atac.

Introducerea altor persoane in procedura de solutionare - art. 212 din Codul de procedura fiscala

in procedura de solutionare a contestatiilor interventia altor persoane poate fi voluntara sau fortata.

Interventia voluntara este forma de participare, la cerere, in solutionarea contestatiilor, a tertilor ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei.

Interventia voluntara se face la cererea unei terte persoane care urmareste realizarea unui interes propriu.

Interventia se poate depune la organul competent de solutionare pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat intervenientul printr-o adresa.

Atunci cand interventia urmareste realizarea sau conservarea unor interese de natura juridica fiscala proprii, aceasta are caracter principal.

Atunci cand interventia este facuta pentru apararea dreptului uneia dintre parti, aceasta are caracter accesoriu.

 Atat in cazul interventiei cu caracter principal, cat si in cazul interventiei cu caracter accesoriu, cererea de interventie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute pentru forma si continutul contestatiei, iar asupra cererii de interventie principala organele competente de solutionare se vor pronunta prin decizie.

8.3. Interventia fortata este forma de participare a tertilor in solutionarea contestatiilor, care sunt introdusi de catre organele de solutionare din oficiu sau la cererea contestatorului. in cazul in care cererea de interventie fortata este formulata de contestator, aceasta va fi motivata in fapt si in drept.

Organul de solutionare competent se va pronunta asupra admisibilitatii cererii, urmand a fi instiintat contestatorul printr-o adresa.

Introducerea din oficiu a intervenientilor se realizeaza printr-o adresa a organului de solutionare care instrumenteaza cauza.

Interventia fortata la solicitarea contestatorului se poate depune la organul competent de solutionare pana la emiterea deciziei de solutionare a contestatiei.

Solutionarea contestatiei - art. 213 din Codul de procedura fiscala

Pentru lamurirea cauzelor, organul de solutionare competent poate solicita puncte de vedere directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau altor institutii competente sa se pronunte in cauzele respective.

In situatia in care pentru aceeasi cauza exista puncte de vedere contradictorii sau contrare punctului de vedere exprimat de organul de solutionare competent, cauza respectiva poate fi supusa dezbaterii Comisiei fiscale centrale din Ministerul Finantelor Publice, potrivit legii.

Organul de solutionare competent va verifica existenta exceptiilor de procedura si, mai apoi, a celor de fond, inainte de a proceda la solutionarea pe fond a contestatiei.

in solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedura si de fond pot fi urmatoarele: exceptia de nerespectare a termenului de depunere a contestatiei, exceptia de necompetenta a organului care a incheiat actul contestat, exceptia lipsei semnaturii sau a stampilei de pe contestatie, exceptia lipsei de interes, exceptia lipsei de calitate procesuala, exceptia reverificarii aceleiasi perioade si aceluiasi tip de obligatie bugetara, prescriptia, puterea de lucru judecat etc.

In situatiile in care organele competente au de solutionat doua sau mai multe contestatii, formulate de aceeasi persoana fizica sau juridica impotriva unor titluri de creanta fiscala, sau alte acte administrative fiscale incheiate de aceleasi organe fiscale sau alte organe fiscale vizand aceeasi categorie de obligatii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul cuantumului se influenteaza reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, daca prin aceasta se asigura o mai buna administrare si valorificare a probelor in rezolvarea cauzei.

Prin conexarea dosarelor nu se poate stabili o alta competenta de solutionare decat cea care rezulta din contestarea fiecarui act administrativ fiscal luat individual.

In cazul in care contestatorul isi restrange sau isi majoreaza pretentiile, organul de solutionare investit initial va solutiona contestatia formulata pe calea administrativa de atac.

Cererile precizatoare pot fi depuse la organul de solutionare competent al contestatiei pana la emiterea deciziei de solutionare.

In cazul in care contestatiile sunt astfel formulate incat au si alt caracter pe langa cel de cale administrativa de atac, pentru aceste aspecte cererea se va inainta organelor competente de catre organul investit cu solutionarea caii administrative de atac, dupa solutionarea acesteia, acest fapt urmand a fi prevazut si in dispozitivul deciziei de solutionare.

La solicitarea organului de solutionare a contestatiei, pentru lamurirea aspectelor care fac obiectul contestatiei, organele competente vor efectua cercetare la fata locului, intocmind in acest sens proces-verbal de cercetare la fata locului, care va fi atasat la dosarul contestatiei aflat in curs de solutionare.

Dispozitiile art. 40 din Codul de procedura fiscala privind abtinerea si recuzarea se aplica in mod corespunzator.

Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa - art. 214 din Codul de procedura fiscala

Daca prin decizie se suspenda solutionarea contestatiei pana la rezolvarea cauzei penale, organul de solutionare competent va relua procedura administrativa, in conditiile art. 213 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, numai dupa incetarea definitiva si executorie a motivului care a determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedita de catre organele fiscale sau de contestator printr-un inscris emis de organele abilitate. Solutia data de organele de cercetare si urmarire penala trebuie insotita de rezolutia motivata, atunci cand suspendarea a fost pronuntata pana la rezolvarea cauzei penale. Daca solicitarea de reluare a procedurii de solutionare apartine imputernicitului contestatorului, altul decat cel care a formulat contestatia, acesta trebuie sa faca dovada calitatii de imputernicit, conform pct. 2.2-2.4.

in situatia in care solicitarea de reluare a procedurii apartine contestatorului, organele de solutionare vor cere organului fiscal abilitat, printr-o adresa, comunicarea faptului ca motivul de incetare a suspendarii solutionarii contestatiei a ramas definitiv.

La reluarea procedurii administrative, organul de solutionare competent poate solicita organului fiscal care a sesizat organele de urmarire si cercetare penala punctul de vedere privind solutionarea contestatiei in raport cu solutia organelor penale/hotararea instantei de judecata.

La solutionarea contestatiilor, organele de solutionare se vor pronunta si in raport cu motivarea rezolutiilor de scoatere de sub urmarire penala, neincepere sau incetare a urmaririi penale, expertizelor efectuate in cauza, precum si in raport cu considerentele cuprinse in hotararile pronuntate de instanta de judecata, in masura in care au implicatii asupra aspectelor fiscale.

Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa trebuie motivata de legatura de cauzalitate dintre obligatiile fiscale si stabilirea de catre organele de urmarire penala a faptului ca exista indiciile savarsirii unei infractiuni.

Organul de solutionare competent poate suspenda procedura de solutionare a contestatiei, la cererea contestatorului, daca acesta prezinta motive intemeiate, cu exceptia situatiei in care motivul suspendarii il reprezinta cererea inaintata instantei judecatoresti competente prin care s-a solicitat suspendarea executarii actului administrativ fiscal contestat. Amanarea datei de solutionare a contestatiei se poate solicita o singura data. La aprobarea suspendarii, organul de solutionare competent va stabili si termenul pana la care se suspenda procedura. Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea sau, dupa caz, la expirarea termenului stabilit de organul de solutionare competent, indiferent daca motivul care a determinat suspendarea a incetat sau nu.

Daca reluarea procedurii administrative de solutionare a contestatiei este solicitata de contestatar, acesta are obligatia sa formuleze in solicitare si mentiuni cu privire la starea juridica la data reluarii procedurii.

In situatia in care, la data reluarii procedurii administrative, contestatara se afla in procedura de insolventa/ reorganizare/faliment/lichidare, organul de solutionare competent va solicita administratorului judiciar sau lichidatorului, dupa caz, sa precizeze daca mentine contestatia formulata de societate, direct sau prin imputernicit.

Solutii asupra contestatiei - art. 216 din Codul de procedura fiscala

Contestatia poate fi respinsa ca:


a) neintemeiata, in situatia in care argumentele de fapt si de drept prezentate in sustinerea contestatiei nu sunt de natura sa modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;

b) nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente de fapt si de drept in sustinerea contestatiei;

c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;

d) inadmisibila, in situatia contestarii deciziilor de impunere emise in temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, avand in vedere prevederile 205 alin. (6) din Codul de procedura fiscala, precum si in situatia contestarii de sine statatoare a Raportului de inspectie fiscala sau a Procesului-verbal emise de organele fiscale sau vamale. Aceasta solutie o pronunta organul fiscal emitent al actului atacat.

Solutiile nu sunt prevazute limitativ.

Prin decizie, se poate lua act de renuntarea la contestatie, in situatia in care contestatorul solicita retragerea acesteia.

Prin decizie, se poate anula partial/total actul administrativ fiscal. Anularea partiala/totala se dispune in situatia in care pentru aceleasi obligatii fiscale exista doua sau mai multe titluri de creanta sau daca organele de inspectie fiscala, ca urmare a desfiintarii, au depasit limitele investirii.

In situatia in care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului atacat, in considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiintare.

Decizia de desfiintare va fi pusa in executare in termen de 30 de zile de la data comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

Prin noul act administrativ fiscal, intocmit conform considerentelor deciziei de solutionare, nu se pot stabili in sarcina contestatorului obligatii fiscale mai mari decat cele din actul desfiintat, acesta putand fi contestat potrivit legii. in mod corespunzator nu poate fi diminuata pierderea fiscala cu o suma mai mare decat cea inscrisa in actul desfiintat.

Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale - art. 217 din Codul de procedura fiscala

Contestatia poate fi respinsa ca:

a) nedepusa in termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege;

b) fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in situatia in care aceasta este formulata de o persoana fizica sau juridica lipsita de calitate procesuala;

c) fiind depusa de o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, potrivit legii;

d) lipsita de interes, in situatia in care contestatorul nu demonstreaza ca a fost lezat in dreptul sau in interesul sau legitim;

Aceste solutii nu sunt prevazute limitativ.

Comunicarea deciziei si calea de atac - art. 218 din Codul de procedura fiscala

Decizia de solutionare a contestatiei se comunica prin modalitatile de comunicare a actului administrativ fiscal prevazute de art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

Contestatiile formulate de contribuabilii care sunt incadrati in categoria marilor contribuabili si care ulterior depunerii contestatiei nu mai indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

Contestatiile formulate de contribuabilii mici si mijlocii si care ulterior depunerii contestatiei indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru marii contribuabili vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.

Contestatiile formulate de un contribuabil care ulterior depunerii contestatiei isi schimba domiciliul fiscal in conditiile legii vor fi solutionate de organul de solutionare competent la data depunerii contestatiei.


In situatiile in care procedura administrativa de solutionare a contestatiei a fost suspendata pana la solutionarea laturii penale, iar instanta judecatoreasca se pronunta definitiv, competenta de solutionare apartine organului de solutionare competent la data ramanerii definitive a hotararii instantei de judecata.

In situatiile in care instanta de judecata obliga definitiv la solutionarea pe fond a cauzei, competenta de solutionare apartine organului de solutionare competent la data ramanerii definitive a respectivei hotarari a instantei de judecata.

Prin hotarare definitiva, in sensul prezentelor instructiuni, se va intelege hotararea pronuntata de instanta de judecata pana la epuizarea cailor ordinare si extraordinare de atac, in conditiile legii.

Instructiuni privind indreptarea erorilor materiala din deciziile privind solutionarea contestatiilor

Procedura de efectuare a corectiei erorilor materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor cuprinde activitatile ce trebuie efectuate pentru corectarea erorilor materiale.

indreptarea erorilor materiale se va realiza cu respectarea prevederilor art. 48 din Codul de procedura fiscala.

Prin erori materiale se intelege orice greseli de redactare, omisiuni sau mentiuni gresite din actele administrative fiscale, cu exceptia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau care privesc fondul actului administrativ fiscal.

Erorile materiale din deciziile de solutionare a contestatiilor pot fi indreptate de catre organul de solutionare a contestatiilor competent, la initiativa acestuia, a organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, a contestatorului sau a oricarei persoane direct interesate (nu se aplica deciziilor de solutionare a contestatiilor pentru care s-au exercitat caile de atac prevazute de lege, iar solutia este definitiva.)

In situatia solicitarii de indreptare a unei erori materiale din decizia de solutionare a contestatiei de catre organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, contestator sau alta persoana direct interesata, organul de solutionare a contestatiei poate solicita si alte documente necesare justificarii erorilor.

Decizia de rectificare a actului care contine erori va avea acelasi numar de inregistrare, la care se adauga particular "bis" si va purta data emiterii efective.

Decizia de solutionare a contestatiei care corecteaza erori materiale va fi comunicata atat organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat, cat si contestatorului sau altor persoane direct interesate.

Instructiuni privind publicarea pe site a deciziilor de solutionare a contestatiilor

In cadrul Directiei generale de solutionare a contestatiilor, birourilor/serviciilor de solutionare contestatii din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, toate deciziile emise in solutionarea contestatiilor si solutiile instantelor judecatoresti, dupa caz, dupa depersonalizarea lor, se transpun intr-un format lizibil pentru a fi postate pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Depersonalizarea deciziilor emise in solutionarea contestatiilor se face prin eliminarea oricaror elemente care ar conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate ori a functionarilor publici care au participat la redactarea si semnarea deciziei, precum si a denumirii directiilor de specialitate, in situatia in care acestea au fost invocate in cuprinsul deciziei.

In acelasi fel se va proceda si in cazul solutiilor pronuntate de instantele judecatoresti.

Baza legala: OPANAF 2906/2014

Sursa: asistenta-contribuabili.ro

Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Documentar fiscal: Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA" 
[x]

Atentie contabili!

Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Cote de TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2024. Noutati fiscale si Scutiri de TVA"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016