Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Documentar fiscal: Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 06 Aug. 2012 Exclusiv
Tags: og nr29/2011, esalonarea la plata, datorii, obligatii fiscale, penalitati, solutionare deconturi

Redam, prin cele ce urmeaza, principalele prevederi ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.I. Obiectul esalonarii la plata si conditiile de acordare

Obiectul esalonarii la plata

Esalonarea la plata se acorda de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioada de cel mult 5 ani, pentru toate obligatiile fiscale administrate de ANAF restante, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

Prin obligatii fiscale administrate de ANAF se intelege:

- obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat stabilite prin declaratii fiscale si/sau decizii emise de organele fiscale competente datorate si neachitate;

- obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate contribuabililor, datorate si neachitate.

Esalonarea la plata nu se acorda pentru:

- obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice si 1.500 lei in cazul persoanelor juridice;

- obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordate, care si-a pierdut valabilitatea;

- obligatiile fiscale administrate de ANAF exigibile dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

- obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt certe, lichide si exigibile si fac obiectul compensarii, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;

- creantele stabilite de alte organe decat cele ale ANAF si transmise spre recuperare ANAF, potrivit legii;

- obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atentie! Perioada de esalonare la plata se stabileste de organul fiscal competent in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului si nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata.

Conditii de acordare a esalonarii la plata

Pentru acordarea unei esalonari la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa aiba depuse toate declaratiile, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

- sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare;

- sa aiba constituita garantia potrivit dispozitiilor legale;

- sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit Legii nr. nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

- sa nu se afle in dizolvare, potrivit prevederilor legale;

- sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala.

II. Procedura de acordare a esalonarii la plata

Cererea de acordare a esalonarii la plata

Cererea de acordare a esalonarii la plata se depune la registratura organului fiscal sau se transmite prin posta cu confirmare de primire si se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data depunerii acesteia.

Cererea  de acordare a esalonarii la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

- datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail, numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;

- perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni, si motivarea acesteia;

- suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii;

- justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;

- mentiuni referitoare la esalonarile la plata acordate in temeiul OUG nr. 29/2011;

- data si semnatura contribuabilului/ reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/ imputernicitului, precum si stampila.

Documente anexate la cerere

La cererea de acordare a esalonarii la plata persoanele juridice anexeaza urmatoarele documente:

- declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala;

- copia ultimei situatii financiare anuale depuse la oficiul registrului comertului/organul fiscal competent;

- situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata;

- copia ultimei balante de verificare;

- programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;

- situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii;

- documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

Persoanele fizice care solicita esalonare la plata anexeaza la cererea de acordare a esalonarii la plata urmatoarele documente:

- declaratia pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, ca nu se afla in dizolvare, potrivit prevederilor legale in vigoare si ca nu i s-au/s-a stabilit raspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala;

- registrul-jurnal de incasari si plati sau, dupa caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata;

- programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;

- documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

Certificatul de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza de organul fiscal competent, din oficiu, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

Pentru contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 10 zile lucratoare.

Important! Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia si are valabilitate de 90 de zile de la data eliberarii.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a a caror executare este suspendata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Garantii

Garantiile se constituie de contribuabilul care solicita esalonari la plata in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, si pot consta in:

- mijloace banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului;

- scrisoare de garantie bancara;

- instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;

- incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului pentru care exista un acord de esalonare la plata, avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini.

De retinut! Pot forma obiect al garantiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata.

Bunurile ce constituie obiect al garantiei prin incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligatiilor fiscale ale unui contribuabil nu pot sa mai constituie obiect al unei garantii pentru esalonarea la plata a obligatiilor unui alt contribuabil.

in cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

- denumirea bancii emitente;

- data emiterii scrisorii de garantie si perioada de valabilitate a acesteia;

- valoarea scrisorii de garantie bancara;

- obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;

- semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;

- angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

in cazul in care contribuabilul ofera garantie bunuri proprietate ori incheie un contract de ipoteca sau gaj in favoarea organului fiscal competent avand ca obiect bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini, oferta acestuia trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

- actul de proprietate asupra bunului;

- raportul de evaluare a bunului;

- extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile;

- fisa mijloacelor fixe.

Garantiile constituite trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 32% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata, astfel:

- pentru esalonari de la 13 la 24 de luni, procentul este de 8%;

- pentru esalonari de la 25 la 36 de luni, procentul este de 16%;

- pentru esalonari de la 37 la 48 de luni, procentul este de 24%;

- pentru esalonari de la 49 la 60 de luni, procentul este de 32%.

Garantiile constituite sub forma mijloacelor banesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului si a scrisorii de garantie bancara trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata.

Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata.

in situatia in care bunurile sunt ipotecate/gajate in favoarea altor creditori, garantiile constituite sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului trebuie sa acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum si sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 32% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.

Important! Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata de pana la 5.000 lei in cazul persoanelor fizice si, respectiv 20.000 lei in cazul persoanelor juridice, nu este necesara constituirea de garantii.

Pe parcursul derularii esalonarii la plata, la cererea contribuabilului, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat.

Valabilitatea esalonarii la plata

Conditiile de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata sunt:

- declararea si achitarea obligatiilor fiscale administrate de ANAF cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, inclusiv sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care acest termen se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;

- achitarea obligatiilor fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca aceste obligatii sunt achitate in cel mult 30 de zile de la termenul de plata prevazut de lege sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;

- achitarea diferentelor de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaratiei;

- respectarea cuantumului si a termenelor de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea si daca rata de esalonare este achitata pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare;

- achitarea obligatiilor fiscale administrate de ANAF, nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii acestei decizii;

- achitarea, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata, a obligatiilor nestinse la data comunicarii deciziei si pentru care au fost comunicate somatii;

- achitarea obligatiilor nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare la plata pentru care au fost comunicate somatii dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata, in cel mult 30 de zile de la comunicarea somatiei sau pana la finalizarea esalonarii la plata in situatia in care termenul de 30 de zile se implineste dupa data stingerii in totalitate a obligatiilor fiscale esalonate la plata;

- achitarea obligatiilor fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor, in cel mult 30 de zile de data comunicarii instiintarii de plata;

- achitarea in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata a obligatiilor fiscale stabilite in acte administrative fiscale care au fost suspendate si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata;

- achitarea sumelor pentru care s-a stabilit raspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 si/sau raspunderea solidara potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala, in cel mult 30 de zile de la data stabilirii raspunderii;

- sa nu se afle in procedura insolventei, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau in dizolvare, potrivit legii;

- reintregirea garantiei in cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de catre alti creditori.

Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata se datoreaza si se calculeaza dobanzi la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere.

Prin exceptie, nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului.

Pentru ratele din esalonarea la plata achitate cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare se percepe o penalitate in cuantum de 10% din:

- rata de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata;

- diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.

Nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.

Atentie! Neindeplinirea la termenul legal a obligatiilor de declarare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat duce la pierderea valabilitatii esalonarii la plata.

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma nestinsa.

Alte precizari

In cazul divizarii sau fuziunii persoanei juridice care beneficiaza de esalonare la plata, aceasta este obligata sa prezinte organului fiscal competent proiectul de divizare sau fuziune si, daca este cazul, actele constitutive ale societatilor rezultate din divizare sau fuziune.

Organele fiscale competente pentru administrarea creantelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune emit noi decizii de esalonare la plata pentru sumele ramase in sold la data divizarii sau fuziunii, astfel:

- in cazul fuziunii, prin insumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzioneaza;

- in cazul divizarii, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate in functie de modul de repartizare a pasivelor in cadrul proiectului de divizare.

Pe perioada esalonarii la plata, contribuabilii pot beneficia si de amanarea la plata a penalitatilor de intarziere, aferente obligatiilor fiscale esalonate.

Penalitatile de intarziere se amana la plata prin decizie care se comunica contribuabilului odata cu decizia de esalonare la plata iar garantiile trebuie sa acopere si penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata.

In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si esalonarea se finalizeaza, penalitatile de intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la plata se anuleaza prin decizie care se comunica contribuabilului odata cu decizia de finalizare a esalonarii la plata.

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage pierderea valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere si a majorarilor de intarziere. in acest caz garantiile se executa si in contul penalitatilor de intarziere si majorarilor de intarziere amanate la plata.

*

Baza legala: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200/22.03.2011, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249/2011.

Sursa: DGFP Valcea
Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Documentar fiscal: Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016