Atentie contabili!


Modificari importante privind cotele de TVA!
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!
 
 
 
 

Noi masuri bugetare. Cum arata cel mai nou proiect de ordonanta de urgenta emis de MFP

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
de Redactia Infotva la 10 Dec. 2013 Exclusiv
Tags: taxe si impozite, proiect oug, mfp, finantarea nerambursabila, ordonanta 96/2012

Va prezentam mai jos continutul celui mai nou proiect de OUG emis de Ministerul Finantelor. Sunt vizate mai multe aspecte care se regasesc in categoria masurilor bugetare si se doreste modificarea unor caracteristici astfel incat sa fie respectate prevederile UE.Luand in considerare faptul ca la data de 31 ianuarie 2014 orice schema de ajutor aplicata aeroporturilor regionale din Romania trebuie sa respecte prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general,

sesizand ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2011  privind reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local contravin in parte cerintelor din  Decizia Comisiei 2012/21/UE,

data fiind necesitatea asigurarii cadrului legal care sa permita suplimentarea surselor de finantare  a obiectivelor de investitii aferente domeniului public aflat in administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, avand in vedere importanta acestora  la asigurarea dezvoltarii regiunilor deservite,

constatand ca procesul de absorbtie a fondurilor europene alocate dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de transport aerian in Romania trebuie dublat si de cresterea capacitatii statului roman de a asigura cofinantarea acestor proiecte,

avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri legislative care sa asigure respectarea de catre Romania a obligatiilor ce revin statelor membre ale Uniunii Europene prevazute in Decizia Comisiei 2012/21/UE,

avand in atentie faptul ca neadoptarea actului normativ poate atrage incalcarea obligatiilor ce rezulta pentru Romania din calitatea de stat membru al Uniunii Europene in ceea ce priveste finantarea aeroporturilor regionale,

avand in vedere ca tergiversarea nejustificata in aplicarea procedurilor legale de obtinere a avizelor si acordurilor in cazul proiectului de interes comun LEA 400 kV dublu circuit Resita-Pancevo poate duce la nesincronizari majore in derularea proiectului si implicit la nerespectarea angajamentelor pe care statul roman le are fata de statul sarb,

in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta

in temeiul art. 115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolele 1 - 3 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Cheltuielile de investitii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafetelor de miscare aeronave - piste, cai de rulare, platforme - precum si echipamentelor conexe acestora, aflate in domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale si in administrarea regiilor autonome aeroportuare, se pot finanta si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sub autoritatea carora functioneaza regiile autonome aeroportuaresi precum si din fonduri europene.
 Art. 2. - Finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene si de la bugetul de stat pentru cheltuielile prevazute la art.1 se face cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.
 Art. 3. - Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate incredinta, prin hotarare a consiliului judetean, prestarea unui serviciu de interes economic general si, de asemenea, li se poate impune o obligatie de serviciu public in conditiile indeplinirii cerintelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 7 din 11 ianuarie 2012 ."

2. Articolele 5 si 6 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - Hotararea consiliului judetean prin care se incredinteaza prestarea serviciului de interes economic general trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul in cauza;
b) continutul si durata obligatiilor de serviciu public;
c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de catre autoritatea care acorda aceste drepturi;
d) o descriere a mecanismului de compensare si a parametrilor aplicati pentru calculul, controlul si reexaminarea compensatiei;
e) modalitatile de evitare a supracompensarii si de recuperare a eventualelor supracompensatii;
f) o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011.
 Art.6.-  Calculul compensatiei pentru ducerea la indeplinire de catre regie a obligatiei de serviciu public se face in conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de stat sub forma de compensatii pentru obligatia de serviciu public acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea unui serviciu de interes economic general."

    3. Anexa se abroga.

Art. II. - (1) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la 31 decembrie 2014, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor la o pozitie distincta.

(2) Ministerul Transporturilor repartizeaza sumele aprobate potrivit alin. (1) catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale potrivit Notelor de fundamentare si a Deconturilor justificative a sumelor reprezentand cheltuielile de investitii solicitate/acordate avizate si insusite de acestia.

(3) Raspunderea pentru modul de utilizare a sumelor astfel primite o detine regia autonoma aeroportuara, precum si unitatea administrativ - teritoriala sub autoritatea careia functioneaza respectiva regie.

    Art. III. - La articolul 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind  salarizarea  personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1) pot fi majorate si cheltuielile de personal, prin derogare de la prevederile art. 6 lit a) si c) si art. 18 alin. (3) si (4) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum si ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar, cu modificarile ulterioare."

Art. IV. - (1) in aplicarea prevederilor lit. d1) a alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, plata sumelor reprezentand despagubiri aferente exproprierilor pentru lucrarile de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica se poate efectua de catre operatorul Sistemului National de Transport  al Energiei Electrice, din surse proprii, in conditiile legii.     

(2) Terenul dobandit in urma expropierii se concesioneaza operatorului economic in vederea executarii de lucrari de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica finantate din sursele proprii ale acesteia.

(3) Sumele platite de operatorul Sistemului National de Transport  al Energiei Electrice, pe seama expropriatorului, potrivit alin. (1), se compenseaza cu obligatia acestuia de plata a redeventei conform contractului de concesiune, incheiat pentru bunurile prevazute la alin. (2), pana la concurenta acestor sume.

Art.V. La articolul 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2013 cu privire la  recticarea bugetului de stat pe anul 2013 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 01 noiembrie 2013, alineatele (1), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     "Art.37

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art.64 alin.(1) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr.17/2013, ramase nerepartizate, se aloca, pe judete si municipiul Bucuresti in scopul achitarii platilor restante inregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, in contabilitatea unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, ori fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizeaza exclusiv pentru:

 a) stingerea obligatiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii si lucrari ai unitatilor/subdiviziunilor administrativ- teritoriale si institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
b) stingerea obligatiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si a spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale.

(5) in scopul alocarii sumelor in conditiile alin.(1), unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune pana la data de 16 decembrie 2013, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice cereri scrise insotite de documentele prevazute la art.64 alin.(5) din Ordonanta Guvernului nr.17/2013.
(6) Repartizarea pe judete si municipiul Bucuresti, alocarea si utilizarea sumelor prevazute la alin.(1) se efectueaza conform mecanismului stabilit la art.64 din Ordonanta Guvernului nr.17/2013, pana la data de 31 decembrie 2013."

Art. VI. Dupa articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 195/2013, dupa articolul II se introduce un nou articol, art. II1, cu urmatorul cuprins:

"Art. II1 - (1) Prin exceptie de la prevederile art. II alin. (3), in litigiile de pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale din Romania, care au ca obiect sume reprezentand finantarea nerambursabila din partea Uniunii Europene si in care Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de parte, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizeaza prin intermediul Ministerului Finantelor Publice.
"
(2) Dispozitiile art. II alin. (5) si (6) se aplica in mod corespunzator drepturilor si obligatiilor rezultate din hotararile judecatoresti ori din sentintele arbitrale, pronuntate in litigiile prevazute la alin. (1), precum si personalului implicat in activitatile prevazute la alin. (1)."

Art. VII. Dosarele cu obiectul prevazut la art.II1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aflate in instrumentarea Ministerului Fondurilor Europene la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se predau Ministerului Finantelor Publice pe baza de protocol pana cel tarziu la data de 15 ianuarie 2014.  


PRIM-MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA


Redactia Infotva de Redactia Infotva
Redactia InfoTVA are un colectiv de 3 autori specializati din domeniul fiscal. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de aplicarea regimului TVA, intocmirea corecta a facturilor, depunerea declaratiilor si obligatiile fiscale care le revin angajatorilor. Explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene!

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Votati articolul "Noi masuri bugetare. Cum arata cel mai nou proiect de ordonanta de urgenta emis de MFP":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz

Atentie contabili!

Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti!

Abonati-va la Newsletter-ul InfoTVA.ro si descarcati GRATUIT Raportul Special!
"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz" 
Rentrop ∧ Straton
Club Contabilitate

VIDEO

[x]

Atentie contabili!

Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz Modificari importante privind cotele de TVA!

Descarca GRATUIT Raportul Special!

"Aplicarea corecta a cotelor de TVA. 5 studii de caz"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016